Search form

Roma 11:36

36Fin areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii naꞌuu ma naꞌbaaꞌ nbi Uisneno!

Areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii njarin, natuin In!

Areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ hit tmoeꞌ sin,

hit tmeup sin teu Ne.

Hit tanaib Ee, ma tait siit, pures ma boꞌis teu Ne,

tar antea nabar-baar!

Batuur on naan, tua!