Search form

Roma 16:11

11Haan tabes ma haan buseet ꞌeu naiꞌ Herodian. In atoin Yahudis on reꞌ au.

Haan tabes ma haan buseet ꞌeu naiꞌ Narkisus in nonot-asar sin ok-okeꞌ reꞌ npirsai neun Kristus.