Search form

Roma 16:12

12Haan tabes ma haan buseet ꞌeu bi Trifena ma bi Trifosa. Sin nanaob hit Usiꞌ In meup goe msaꞌ.

Haan tabes ma haan buseet ꞌeu au partei, bi Persis. Fin in imsaꞌ nmeup maꞌtaniꞌ neu hit Usiꞌ.