Search form

Roma 16:13

13Haan tabes ma haan buseet ꞌeu naiꞌ Rufus. Hit Usiꞌ es reꞌ anpiir ma nbetis naan ee.

Haan tabes ma haan buseet ꞌeu in ainf ee msaꞌ. Fin in reꞌ naan, on reꞌ au ain honiꞌ.