Search form

Roma 16:5

5Au ꞌsonuꞌ haan tabes ma haan buseet ꞌeu too mfaun ein reꞌ nabuan ma nakrein nbin ain Priskila ma aam Akila sin umiꞌ.

Haan tabes ma haan buseet ꞌeu au partei, naiꞌ Epenetus. In reꞌ naan, tuaf ahunut reꞌ npirsai neu Kristus anbi propinsi Asia.