Search form

Roma 3:13

13Sin uabk ein, ro foo punuꞌ,

on reꞌ noup nitu reꞌ atoniꞌ nhain nafaniꞌ.

Sin feefk ein suma napoitan puta-kriu goah.

Sin uabk ein reꞌ npoin naꞌkon sin feefk ein,

on reꞌ kaun aan in raso.