Search form

Roma 3:5

5Mes karu hit tmoꞌe tsaan, rasi naan naruruꞌ ma nakriraꞌ ntein neu mansian ii ok-okeꞌ mnak, saaꞌ reꞌ Uisneno nmoeꞌ je naan, ro batuur on reꞌ naan. Karu on naan, hit he tak saaꞌ? He tak, Uisneno nhukun kit ka natai ma namnoon fa, aiꞌ? (Fin anmuiꞌ tuaf bian naꞌuab on naan ate.)