Search form

Roma 5:16

16Rasin reꞌ Uisneno nfee sin neu kit naan, ka humaꞌ meseꞌ fa nok sanat reꞌ tuaf es, es reꞌ kaꞌo Adam anmoꞌe. Oras In nmoꞌe nsaan, Uisneno nafeek am nak, “Ho msaan. Onaim ho ro he mupein hukun!” Mes maski tuaf anmoꞌe nsaan tuunb es, Uisneno es naprikas mansian ii ok-okeꞌ sin iꞌmoink ein. In nroim he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot feꞌ, ma nafeek nak, “Au ꞌmarak ko mꞌak ho ka msaan fa. Onaim oras ia ho mupein fetin ma ka mupein fa ho hukun antein. Uum he mureko mfain mok Kau!”