Search form

Roma 7:6

6Unuꞌ te, hit ro he tmoeꞌ tatuin atoran. Mes oras ia atoorn ii ka ntoom antein kit fa goen, fin hit tafetin atrair hit iꞌmonik amnaaꞌ. Tatuin raan amnaaꞌ ii in romin, kaꞌo Musa in atoran reꞌ matuꞌi et Suur Akninuꞌ anfuut kit. Mes tatuin raan feuꞌ gui in romin, hit tapein fetin taꞌko atoran naan. Fin Uisneno In Asmaan Akninuꞌ es reꞌ anꞌator kit! Etun oras ia, hit tmeup teu Uisneno nmees.