Search form

Roma 8:27

27Uisneno kuun nahiin areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii ok-okeꞌ reꞌ hit he taꞌuab atbi hit nekak. In nahiin amsaꞌ In Asmaan ee In tenab. Etun In nahiin areꞌ raisn ein ok-okeꞌ reꞌ In Asmaan ee he naꞌuab he nturun kit. Fin Uisneno In Asmaan ee In tenab, on reꞌ Uisneno kuun In tenab. Ma In Asmaan ee anꞌonen neu Uisneno, ntoit he Uisneno nturun ma nbaab atoin apirsait ein. Fin In Asmanan naan anꞌonen natuin Uisneno In romin.