Search form

Roma 8:3

3Maski hit tmoeꞌ tatuin kaꞌo Musa in atoran, naan ka bisa nsoi nafetin kit fa naꞌko saant ii in kuasan, fin hit suma mansian biasa goah reꞌ tmoeꞌ sanat piut-piut. Mes Uisneno es reꞌ anfei raan aꞌpoꞌi. Fin In nreek haefan In Aanh aa kuun he njair mansian on reꞌ hit. Maski hit mansian bian atmoeꞌ sanat humaꞌ-humaꞌ, mes Naiꞌ Yesus kuun ka nmoeꞌ niit fa sanat saaꞌ-saaꞌ. Saaꞌ antein, In njair fuaꞌ-turuꞌ he nsaok nain mansian ii naꞌko sin sanat ma penu sin.