Search form

Roma 9

Uisneno npiir naan atoin Israelas sin

1Hit reꞌ tmafuut tok Kristus, taꞌuab ate namneo ma namnoon goah. Onaim au ka upoi ki fa. Au nekak nanan ia msaꞌ natoon am nak, Uisneno In Asmanan anꞌator au nekak. 2-3Au uꞌuab on nai: au neek ii nsuus. Au ꞌnaben ate maꞌfenaꞌ on naan, natuin au umnau au ngguin. Fin au ꞌroim he au uuf ma pah Yahudis+ sin imsaꞌ nmafutun nok Kristus, mes amfaun reꞌ ka npirsai Je fa. Karu au bisa ꞌfei enoꞌ ranan ꞌeu sin, au ubarab he ꞌtoit Uisneno he nhukun kau, he au ꞌsenuꞌ ma ꞌsekaꞌ sin. Ma au ubarab he ꞌtoti msaꞌ he Uisneno nbatis kau uꞌko Kristus, maut he au tuaf ein bisa nmafutun nok Ne. 4Te kaah, sin reꞌ naan atoin Israelas, es reꞌ pah es, reꞌ maꞌupan anneis. Uisneno nait inrair sin anjarin In aanh ein naꞌko unuꞌ. In naruruꞌ ma nakriraꞌ In kuasa reꞌ mapinaꞌ-makrahaꞌ neu sin. In nahakeꞌ rais manbaꞌan humaꞌ-humaꞌ nok sin. In nfee In atoran neu sin. Sin es reꞌ naꞌbesan nahinin neun Uisneno, ma ntuthae Je. In nbaꞌan he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu sin.+ 5Sin naꞌuun naꞌkon hit beꞌi-naꞌi sin, esan reꞌ: kaꞌo Abraham, kaꞌo Isakꞌ ma kaꞌo Yakop (atoniꞌ nait kanaf ‘Israꞌel’ naꞌko Yakop). Ma Kristus reꞌ Uisneno nbaꞌan nain Je naꞌko unuꞌ reꞌ he nreek haefn Ee ntaam neem naan, naꞌuu naꞌko hit pah Yahudis sin beꞌi-naꞌi sin. Kristus naan amsaꞌ, es reꞌ Uisneno reꞌ naprenat nain areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii ok-okeꞌ. Onaim pantas karu atoniꞌ naikas ma nboiꞌs Ee tar antea nabar-baar. Batuur on naan, tua!+

6Maski atoin Israelas sin amfaun reꞌ ka ntoup fa Kristus fa feꞌ, mes atoniꞌ ka bisa naꞌuab fa mnak, Uisneno In rais manbaꞌan naan ka njair fa. Kais mak, mansian ii ok-okeꞌ reꞌ naꞌuu neman naꞌkon beꞌi-naꞌi Israꞌel naan, anjair pah Israꞌel reꞌ Uisneno npiir je he njair Iin ja. 7On reꞌ, too mfaun ii naꞌuu neman naꞌkon hit beꞌi-naꞌi, kaꞌo Abraham. Mes sin arsin ok-okeꞌ ka kaꞌo Abraham in sufan-kauꞌn ein fa reꞌ Uisneno npiir sin. Fin Uisneno natoon anrair kaꞌo Abraham am nak, “Ho sufam-kaꞌum reꞌ Au uhiin sin naan, suma esan reꞌ naꞌuu neman naꞌkon ho anah naiꞌ Isak.”+

8In oetn ii nak, naꞌko unuꞌ tar antea oras ia, ka sufaꞌ-kaꞌuf sin ok-okeꞌ fa reꞌ naꞌuu neman naꞌkon hit atoin Yahudis hit kaꞌo Abraham, reꞌ njarin Uisneno In aanh ein. Suma sufaꞌ-kaꞌuf reꞌ naꞌko Uisneno In rais manbaꞌan neu kaꞌo Abraham anmees jah, Uisneno nsoiꞌ je njair In aanh ein reꞌ batuur. 9Fin Uisneno nahakeꞌ rais manbaꞌan nok kaꞌo Abraham am nak, “Toon amnemat, of Au ꞌfain ꞌuum. Oras naan, ho fee bi Saraꞌ nahoniꞌ naan riꞌaan moen jes.”+

10Ka on fa naan ahaa. Fin hit kaꞌo Isak nok in fee bi Ripka nahoniꞌ naan riꞌaan koenaꞌ. 11-12Oras bi Ripka ka nahoniꞌ naan sin fa feꞌ, sin ka nmoeꞌ nitan fa feꞌ rais reko, aiꞌ rais maufinu. Maski on naan amsaꞌ, mes Uisneno natoon nain neu bi Ripka anmatoom nok riꞌaan koen reꞌ npoi nahunu mnak, “Taatf aan of anjair ameput neu in orif.” Uisneno natoon on naan, he naruruꞌ ma nakriraꞌ am nak, karu In npiir naan tuaf es, In nahini nrair nak, In he npaek tuaf naan nahuum on mee. Rarit Uisneno npiir riꞌaan muniꞌ naan he njair Iin ja. In ka nperluu fa he npao he nkius riꞌaan muniꞌ naan he nmoeꞌ on mee, natuin Uisneno nahiin nain.+ 13Fin Uisneno naꞌuab anbi In Suur Akninuꞌ anmatoom nok riꞌaan koen naan am nak,

“Au ꞌpiir ma ꞌbetis ꞌaan kuuk naiꞌ Yakop,

mes Au ka ꞌsium ma ꞌtoup fa naiꞌ Esau.”+

14Onaim hit he taꞌuab saaꞌ? Of oniꞌ nmuiꞌ tuaf naꞌuab am nak, “Uisneno nafeek rasi ka natai fa?” Kaah fa, tua! 15Fin unuꞌ feꞌe te, Uisneno natoon neu kaꞌo Musa mnak,

“Au ururuꞌ ma ukriraꞌ Au rais kasian ꞌeu tuaf reꞌ Au ꞌpiir ꞌaan kuuk ee.

Au ꞌfee ma ꞌnonaꞌ Au manekat ꞌeu tuaf reꞌ Au ꞌruur ma ꞌreek ꞌaan kuuk ee.”+

16Onaim tuaf naan ka nnaben fa Uisneno In rais kasian, natuin tuaf naan in roimn aa kuun, aiꞌ natuin in aꞌmoeꞌn aa kuun. Mes natuin Uisneno kuun es reꞌ anroim he naruruꞌ ma nakriraꞌ In rais kasian ee neu tuaf naan. 17Fin anbi Suur Akninuꞌ, Uisneno naꞌuab neu usif pah Masir am nak, “Au usaeb ꞌpiruꞌ-baru he ho mjair usif, natuin Au he ꞌpaek ko he mururuꞌ ma mukriraꞌ Au kuasat meu too mfaun ein. Nok ranan naan, mansian ii ok-okeꞌ reꞌ nbin pah-pinan ia bisa naikas naꞌrat-ratan Au kanak.”+

18Onaim karu Uisneno he naruruꞌ ma nakriraꞌ In rais kasian ee neu tuaf es, In nmoeꞌ je goen. Ma karu In nmoeꞌ tuaf es in nekan he naheer on fatu, In nmoeꞌ je goen.+

Uisneno bisa naruruꞌ ma nakriraꞌ In rais kasian, mes In ka ntoup fa rais maufinu msaꞌ

19Karu nmuiꞌ tuaf es, reꞌ nprotees kau mnak, “Karu on naan ate, karu Uisneno he nmoeꞌ rais jes, sekau es reꞌ bisa nraban? Ka tiit fa, aiꞌ? Onaim nansaaꞌ am es In he nasaeb sanat neu kit? Naan ka natai ma namneo fa, tua!”

20Karu nmuiꞌ tuaf reꞌ natenab on naan, au utaah am ꞌak, on nai: “Ho mutenab, mak ho reꞌ ia sekau! Ho he muꞌuab amraban Uisneno, aiꞌ?” Kais on naan, tua! Fin anbi Suur Akninuꞌ Uisneno matuꞌi mnak, “Karu atoniꞌ nmoeꞌ baer es, ka bisa fa bareꞌ naan nataan nafainꞌ ee mnak, ‘Nansaaꞌ am es ho mmoeꞌ kau on reꞌ ia?’ ”+ 21On reꞌ amoꞌe ꞌnaꞌi. Naꞌko auf makriꞌit akboeꞌs es, in nmuiꞌ hak he nmoeꞌ ꞌhuun arimat he atoniꞌ nboꞌis. In nmuiꞌ hak amsaꞌ anpaek afu kboꞌes naan he nmoeꞌ baer porin makrafuꞌ, natuin in romin.

22On naan amsaꞌ Uisneno. In nmuiꞌ hak he nmoeꞌ saaꞌ-saaꞌ natuin In romin. In he naruruꞌ ma nakriraꞌ neu mansian ein ok-okeꞌ am nak, In natooꞌ, ma ka ntoup fa ꞌmoeꞌ maufinu saaꞌ-saaꞌ reꞌ atoniꞌ nmoeꞌ je. In nroim he atoniꞌ nahini msaꞌ mnak, In nmuiꞌ kuasat kouꞌ-koꞌu. Maut he atoniꞌ nahiin on naan, he In naran ma ntahan In tuan nok ꞌmoeꞌ maufinu humaꞌ-humaꞌ reꞌ atoniꞌ nmoeꞌ sin. Mes neu atoniꞌ reꞌ nmoeꞌ maufinu, sin suma npa-paon sin oras he sin namreꞌun. 23In nmoeꞌ on naan, he naruruꞌ ma nakriraꞌ neu too mfaun ein am nak, In he naruruꞌ ma nakriraꞌ In rais kasian neu atoniꞌ fauk aah. Sin reꞌ naan, reꞌ In npiir nain sin he ntunaꞌ naꞌratan sin. Ma In nroim he mansian ii nahinin nak, In kuun mapinaꞌ-makrahaꞌ. 24Fin hit reꞌ ia, reꞌ In npiir nain kit he tjair Iin na. Hit reꞌ ia, bian taꞌko atoin Yahudis, ma bian taꞌko pah bian antein. 25Unuꞌ te, Uisneno npaek In mafefa kninuꞌ naiꞌ Hosea, he ntuiꞌ nmatoom nok ka atoin Yahudis sin fa mnak,

“Anmuiꞌ tuaf reꞌ unuꞌ te, ka Au ngguin fa,

mes Au ꞌhaman ma ꞌoꞌen sin am ꞌak,

‘Hi reꞌ naan, Au ngguin.’

Ma nmuiꞌ pah reꞌ unuꞌ te, Au ka ꞌneek sin fa,

mes Au ꞌhaman ma ꞌoꞌen sin am ꞌak,

‘Hi reꞌ naan, pah reꞌ Au ꞌneek.’ ”+

26In imsaꞌ ntuiꞌ mnak,

“Anbi naan,

nbi bare reꞌ Uisneno natoon anrair sin im nak,

‘Hi reꞌ naan, ka mjair fa Au ngguin!’

Of Uisneno Amonit nroim he natoon neu sin im nak,

‘Oras ia, hi mjair Au aanh ein!’ ”+

In naꞌuab on naan, natuin In kasian atoin ka Yahudis sin fa.

27Mafefa kninuꞌ bian es reꞌ naiꞌ Yesaya, nhunun ma nkoaꞌ niit anmatoom nok pah Israꞌel am nak,

“Maski atoin Israelas nabuan anjarin tuunb es,

on reꞌ snaen et tais je ninin,

mes Uisneno of suma nsoi nafetin fauk aah,

naꞌko sin sanat ma penu sin.

28Fin In oras he neem,

he Uisneno nafeek rasi neu tuaf meseꞌ-meseꞌ reꞌ nbin pah-pinan,

on reꞌ In natoon nain.

Mes In ka npa-pao fa,

fin In nmoeꞌ sin njair namtiis rabah!”+

29Un-unuꞌ te, naiꞌ Yesaya natoon anmatoom nok atoin Yahudis sin im nak,

“Hit tapein upan ma paꞌe,

natuin Uisneno Akuasat Anneis-neis,

ankonan he hit sufaf bian sin napenin aꞌmonif.

Fin karu ka on fa naan ate,

hit tamneku trair,

on reꞌ abitan kota Sodom ma kota Gomora sin.”+

Anmuiꞌ Rais Reko neu pah Israꞌel reꞌ ka nromin fa he natniin Uisneno

30Hit he taꞌuab saaꞌ? Taꞌuab tak, ka atoin Yahudis fa naꞌko mee-mee, reꞌ unuꞌ te ka naim nitan fa ranan he naraem ok nok Uisneno, mes oras ia nmarameꞌ nok Ne goen, natuin sin npirsain neun Yesus Kristus. 31Te kaah abitan Israꞌel sin, sin nsobaꞌ he nmoeꞌ natuin kaꞌo Musa in atoran he sin bisa naraem ok nok Uisneno, mes ka njair niit fa msaꞌ.

32-33Nansaaꞌ am es sin ka bisa fa he naraem ok nok Uisneno? Natuin sin suma nromin he nmoꞌen natuin atoran, maut he In ntoup sin on reꞌ atoin neek amneot ma amnonot, mes sin ka npirsain fa neun Yesus Kristus. Rarit on reꞌ sin nastunan nbi “fatu stunaꞌ”. Rasi reꞌ ia es reꞌ Suur Akninuꞌ Uisneno In sairt ii nak,

“Amkius iim ma mipeen iim feꞌ!

Fin Au ꞌtao ꞌrair Tuaf es

et aꞌtoꞌef Sion, et kota Yerusalem.

Tuaf naan on reꞌ faut goes

reꞌ nmoeꞌ tuaf nastuun.

Mes sekau reꞌ npirsai Je te,

kais namaeb on.”

Fatu naan, es reꞌ Naiꞌ Yesus. Mes atoin Israelas sin antorak ma ka ntoup Goe fa. Naan on reꞌ sin nastunan, rarit sin ntaikobin natuin fatu naan.+