Search form

Roma 9:2-3

2-3Au uꞌuab on nai: au neek ii nsuus. Au ꞌnaben ate maꞌfenaꞌ on naan, natuin au umnau au ngguin. Fin au ꞌroim he au uuf ma pah Yahudis sin imsaꞌ nmafutun nok Kristus, mes amfaun reꞌ ka npirsai Je fa. Karu au bisa ꞌfei enoꞌ ranan ꞌeu sin, au ubarab he ꞌtoit Uisneno he nhukun kau, he au ꞌsenuꞌ ma ꞌsekaꞌ sin. Ma au ubarab he ꞌtoti msaꞌ he Uisneno nbatis kau uꞌko Kristus, maut he au tuaf ein bisa nmafutun nok Ne. 4Te kaah, sin reꞌ naan atoin Israelas, es reꞌ pah es, reꞌ maꞌupan anneis. Uisneno nait inrair sin anjarin In aanh ein naꞌko unuꞌ. In naruruꞌ ma nakriraꞌ In kuasa reꞌ mapinaꞌ-makrahaꞌ neu sin. In nahakeꞌ rais manbaꞌan humaꞌ-humaꞌ nok sin. In nfee In atoran neu sin. Sin es reꞌ naꞌbesan nahinin neun Uisneno, ma ntuthae Je. In nbaꞌan he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu sin.