Search form

1 Korinba 5:3-5

3-5Wuné guné wale kaapuk rawurékwa. Guné Korinba ragunéka wuné séknaaba wuné ro. Séknaaba rate wuné gunéké saaki sanévéknwu. Wuna mawulé guné wale dé tu. Tédéka wuné naana Némaan Ban Jisasna yéba wakwete, wani kapéredi mu yan duké wuna mawuléba wunébu wak. Bulaa gunat wuné wakweyo. Guné Jisasna jébaaba yaalan du taakwa akwi jawe bulgunu, wuna mawulé guné wale tédu, guné naana Némaan Ban Jisasna yéba wani kapéredi mu yan dut wakweké guné yo. Dérét guné waké guné yo, dé gunat kulaknyénytakne Setenké yéduké. Yédu Seten déku némaan ban rate déku sépé yaalébaandu, sal wani du yadén kapéredi muké kuk kwayédu dé Némaan Ban Jisas wani duké kulé mawulé kwayéké dé yo? Kwayédu akwi du taakwa yadan jébaaké wakwedéran tulé, wani du miték rasaakuké dé yo.

Korin wado wani kapéredi mu yan du yéké dé yo

6Guné wo, “Naané Gotna kudi miték véknwute naané yéknwun mu yakwa du taakwa naané ro.” Naate wate guna yéba kevérékgunéka guna mawulé kaapuk miték tékwa. Waga wamarék yaké guné yo, kapéredi mawulé yagunékwa bege. Kéni aja kudi mé véknwu. Walkamu résépu yate béretba yeyé yeyate kutdéka béret kapéredi dé yo. Waga yakwaké gunébu kutdéngék. Kapéredi mawulé walkamu résépu pulak, bari yeyé yeyate némaanba yate du taakwana mawulat yaalébaanké dé yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index