Search form

Aposel 27

Pol Romét yéduké de dérét sipba kure yék

1Kukba Pestas dé wak, “Bulaa guné sipba waare Italina képmaat yéké guné yo.” Naate wadéka de Pol raamény gaba ran du las wawo derét de kure yék, némaan duké. Wani du déku yé Julias dé Romna waariyakwa duké las dé némaan ban rak. Déku duké de wak, “Romna némaan banna waariyakwa du.” Naate de wak. Wani némaan du dé raamény ga kulaknyénytakne yaalan duké téségék, de yaage yémuké. 2Véte dé de wale yék. Wuné kéni nyéga kavin ban wale naané yék. Tesalonaikaba yaan ban Aristakas wawo dé naané wale yék. Tesalonaika Masedoniaba dé tu. Ye Adramitiamba yaan sipba naané nak waarék. Wani sip Esiana képmaaba tékwa gayét yéké nae yaléka naané yék. 3Ye gaan kwae ganba naané Saidon saabak. Saabanaka dé waariyakwa duna némaan ban Julias Polét miték dé yak. Yadéka dé Pol déku du taakwaké yéte dé de wale kadému kak. Katakne gwalmu las kérae kure dé sipmét gwaamale yék. 4Saidon kulaknyénytakne naané sipba waare naané tépa yék. Yénaka wimut kutdéka Saiprasna képmaa aki tuwa taababa tédéka naané wimut kutmarék yakwa saknwuba yék. 5Saipras kus viyaatéknénba dé tu. Saipras talaknatakne kusba ye Silisiana képmaa, Pampiliana képmaa wawo séknaaba tédéka naané vék. Vétakne ye naané Maira saabak. Maira Lisiaba dé tu.

6Wani gayé saabe naané sipba dawulik. Dawuliye ranaka dé waariyakwa duna némaan du dé Italina képmaat yéran sipké sékale vék. Wani sip Aleksandriaba lé yaak. Sékale vétakne yae dé naanat kwole yédéka naané wani sipba waarék. 7Waare wimut kutdéka naané wupmalemu nyaa kwekére kwekére yék. Kwekére yéte apa jébaa yadaka naané Naidasnyét vék. Vétakne yéké yanaka dé apakélé wimut kutdéka naané yéké yapatik. Ye nak yaabuba yénaka Kritna képmaa yéknwun tuwa taababa tédéka naané wimut kutmarék yakwa saknwuba yék. Krit kus viyaatéknénba dé tu. 8Ye Salmoni nébat vétakne ye naané Kritna képmaa tékwaba yék. Ye apa jébaa yadaka naané yéknwun taalé saabak. Wani taaléké de wak, “Sip miték tékwa taalé.” Naate de wak. Wani taalé Lasia tékwaba dé tu. Saabe de lékidan ain guba yatjadak, sip nakurakba téluké.

9Wupmalemu nyaa naané wani taaléba rak. Ranaka de Juda kadému kamarék yadakwa tulé yédéka dé apakélé wimut kutkwa tulé dé yaak. Wani tulé kus némaanba raapte lé waaru. Wani tulé sip kaapuk miték yédakwa. 10Pol wani tuléké kutdéngte dé sipba rakwa duwat kéni kudi wakwek, “Gunawa, bulaa yénaran apa jébaa yano wupmalemu gwalmu wupmalemu du yalakgé de yo. Waga wuné kutdéngék. Bulaa yémarék yaké naané yo.” 11Naate wadéka bét sip kutkwa du bét sipna némaan ban bét wak, “Kaapuk. Naané yéké naané yo.” Naate wabétka dé waariyakwa duna némaan du bétku kudi véknwute Polna kudi kaapuk véknwudén. 12Wani tulé ranan taalé wan yéknwun taalé kaapuk. Apakélé wimut kutdéran bege. Waga kutdéngte bétku kudi véknwutakne de sipba rakwa wupmalemu du de kudi gik, wani taalé kulaknyénytakne yéké. Ye Piniks saabe apakélé wimut kutkwa tulé waba raké de mawulé yak. Piniks wan Kritna képmaaba dé tu. Wani taalé wan wimut kutdéka sip miték tékwa taalé.

Apakélé wimut kutdéka lé kus némaanba raapte waarék

13Kukba dé yéknwun wimut nak saknwuba yae dé kwekére kurék. Kutdéka de wani taalat yéké nae de kudi bulék. Bultakne de guba yatjadadan ain tébére kure waare sipba takne de Kritna képmaa tékwaba kwekére yék. 14Yédaka bari dé apakélé wimut kurék. Wani wimutna yé Taleo. Wani wimut Kritna képmaaba dé yaak. 15Apakélé wimut kutdéka lé sip yéké yapatik. Yéké yapatiléka naané bakna ranaka dé wimut sipmét kure yék. 16Kure yédéka naané Kodana képmaa tékwaba yék. Koda kus viyaatéknénba dé makwal képmaa tu. Ye apa wimut kutmarék yakwa saknwuba yéte naané apa jébaa yak, makwal bot miték raluké. Naana sip yéléka wani bot kukba lé yék, baagwit lékidan bege. 17De apa jébaa yate de baagwit tébére kure ye de wani makwal bot sipba kusawurék. Kusawure de awuré sipba taknak. Takne de apa baagwit sipba gik, apa ye raluké. Yatakne de wup yak, sip bakna ye Aprikana taaléba tékwa yawusaba waare kapére yamuké. Wup yate de sipba tén baapmu wut lépmwénytakne bakna radaka dé apakélé wimut tépa kutte dé sipmét kure yék. Kure yédéka sip bakna lé yék. 18Apakélé wimut kutdéka lé kus némaanba raapte waarék. Yaléka nak nyaa sipba ran gwalmu de kusba kéraasadak, sip miték yéluké. 19Kéraasadatakne nak nyaa de sipna gwalmu las, baapmu wut, baagwi, mi, waga de kusba kéraasadak. 20Kérasadatakne yéte wupmalemu nyaa rate naané kun nyaat kaapuk vénan. Yanaka dé apakélé wimut wekna dé kurék. Kutdéka naané wak, “Miték yémarék yaké naané yo. Kén yalakgé naané yo.”

21*Wupmalemu nyaa yédéka kadému kaapuk kadan. Yadaka dé Pol raapme deku nyédéba téte dé wak, “Guno, déknyényba wuné gunat kudi wakwek, Kritna képmaa kulaknyénymarék yanoké. Guné wuna kudi véknwugunu mukatik wani apa jébaa yamarék yakatik naané yak. Yano wani gwalmu yalakmarék yakatik dé yak. 22Mé véknwu. Naana du nak yalakmarék yaké dé yo. Sip male yalakgé lé yo. Yéknwun mawulé yaké guné yo. Wup yamarék yaké guné yo. 23Wuné Gotna du rate wuné déké miték sanévéknwu. Kéni gaan Gotna kudi kure giyaakwa du nak giyae wuné wale téte dé wak, ‘Pol, méné wup yamarék. 24*Méné némaan banét kudi wakweké méné yo Romba. Got ménat kutkalé dé yo. Kutkalé yate deké wawo miték védu de méné wale sipba yékwa du yalakmarék yaké de yo.’ Naate dé wunat wak. 25Guné wani kudi véknwutakne wup yamarék yaké guné yo. Wunat wakwedén pulak Got yaké dé yo. Déku kudi adél kudi. Waga wuné kutdéngék. 26*Wimut kutte sipmét némaanba kure yédu naané nak nébat waaréké naané yo. Wani képmaa kus viyaatéknénba dé tu.” Naate dé wak.

27Naané bakna ranaka apakélé wimut wekna kutte dé sipmét kure yék. Wupmalemu (14) nyaa naané Edria waadakwa kusba naané yék. Ye gaan yaadéka nyédé gubés de sipba jébaa yakwa du kéga de wak, “Gayé nak saabaké naané yo.” 28Waga wate de apakélé matu lékik, baagwiba. Lékitakne de guba yatjadak. Yatjadatakne de naaknwuk. Naaknwe de kutdéngék. Wupmalemu (37 mita pulak) gu dé ték. Waga kutdéngte walkamu ye de tépa wani matu yatjadak. Yatjadatakne naaknwe de kutdéngék. Walkamu gu dé ték (28 mita pulak). 29Waga kutdéngte de wup yak, sip ye matu rakwa taaléba waarémuké. Yate de lékidan apa ain wan véti wan véti sipna kukba guba yatjadak, sip apa ye waba téluké. 30Yatakne de mawulé yak, nyaa bari véduké. Yate de sipba jébaa yakwa du de yaabuké sékalék. Sékalte de déknyényba taknadan makwal bot kérae baagwiba lékitakne de kusba kusadak. Kusadatakne sipba téte yénaa yate de wak, “Naané dawuliye sipna maaknat ye lékinan ain las wawo guba yatjadaké naané yo, sip apa ye téluké.” 31Naate wadaka dé Pol waariyakwa du, deku némaan dut wawo dé wak, “Wani du sipba ramarék yadaran guné yalakgé guné yo.” 32Naate wadéka de waariyakwa du botba lékidan baagwi tépaknék. Tépakdaka wani makwal bot bakna lé yék.

33Nyaa yaalaké yadéka dé Pol akwi duwat wak, “Kadému mé ka. Wupmalemu (14) nyaa guné wup yate kadému las kaapuk kagunén. 34*Mé véknwu. Wup yamarék. Guné miték raké guné yo. Yalakmarék yaké guné yo. Bulaa mé ka. Kagunu guna biyaa apa yadu guné apa yate miték yéké guné yo. Kadému kamarék yagunéran guné apa yamarék yate yalakgé guné yo.” 35Naate watakne dé kadému kérae deku méniba téte dé Gorét wak, “Got, yéknwun kadému ménébu tiyaak.” Naate watakne kadému bule dé kak. 36Pol kadéka de akwi du véte yéknwun mawulé yate de kadému kak. 37Naané wani sipba yén du wupmalemu (276). 38Wani kadému katakne kéga de wak, “Wupmalemu gwalmu sipba ramarék yadéran sip nébat miték yéké lé yo.” Waga sanévéknwute de sipba ran wit sék las kusnyét kéraasadak.

Sip lé kapére yak

39Nyaa yaaladéka de nébat nak vék. Véte wani nébat las kaapuk kutdéngdan. Kutdéngmarék yate de vék yéknwun yawusa yéknwun taaléba radéka. Véte kéga de wak, “Sal sip wani yawusaba waare miték raké lé yo, kapu kaapuk?” 40Waga sanévéknwute de apa ainba déknyényba lékidan baagwi tépakdaka dé apa ain kusba rak. Radéka de déknyényba mitakwiba gidan baagwi lépmwényék. Du wani mitakwiba kutdéka lé sip kedéng yu. Baagwi lépmwénytakne de sipna maaknaba tén baapmu wut tépa kusawurék, wimut kutdu sip bari yéluké. Kusawurédaka lé sip yék. 41Ye lé sip matu rakwa taaléba nak waarék. Waare apa yadéka lé yéké yapatik. Yaléka lé kus némaanba raapme yae lé sipba viyaaléka lé sipna kuk pukaaké yak. 42Yaléka de waariyakwa du raamény gaba tén duwat viyaapérekgé bulék, nak dawuliye vétkére ye yaage yémuké. 43Waga buldaka dé waariyakwa duna némaan du dé Polét kutkalé yaké nae dé derét wak, “Kaapuk. Waga yamarék yaké guné yo.” Naate watakne dé naanat wak, “Guné, vétké kutdéngkwa du, guné sip kulaknyénytakne kusba dawuliye vétkére ye nébu taale saabaké guné yo. 44*Guné, vétmarék yakwa du, juwi mi, pukaan miba kure kwaagunu lé kus gunat kure yéké lé yo nébat.” Naate wadéka naané waga yak. Waga ye naané akwi miték yék nébat. Du nak kaapuk yalakdén.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index