Search form

Aposel 28:25-28

25-28Naate wadaka dé Pol wak, “Déknyényba Gotna Yaamabi wadéka Gotna yéba kudi wakwen du Aisaia dé guna képmawaarat Gotna kudi wakwek. Got dé Aisaiat kéga wakwek:

Méné ye kéni du taakwat kéga waké méné yo:

‘Guné wuna kudi véknwute véknwute wani kudiké kutdéngmarék yaké guné yo.

Véte véte miték vémarék yaké guné yo.’

Naate derét waké méné yo.

Wani du taakwa wuna kudiké kutdéngmuké kélik yadaka deku mawulé kapéredi dé yo.

Deku waan debu kuttépék.

Deku méni debu kusnyék.

De wuna kudiké kutdéngké mawulé yado mukatik wuna kudiké kutdéngdo.

Deku waan kuttépémarék yado mukatik miték véknwudo.

Deku méni laapiyakdo mukatik miték védo.

Waga yado mukatik wuna kudi miték véknwudo derét kutnébulwuru.

Naate Got wadéka dé Aisaia déknyényba kavik. Kavidén kudi bulaa gunat wuné wakweyo. Guné guna képmawaara pulak ragunéka guna mawulé kapéredi dé yo. Mé véknwu. Got akwi du taakwat kutkalé yadéranké wuné kudi wunébu wakwek, nak gena du taakwat. De wani yéknwun kudi miték véknwuké de yo. Waga kutdénggunuké wuné gunat wakweyo.” Naate wadéka de gwaade yék.

29[Judana du wani kudi véknwute deku kapmu bulte kés pulak nak pulak mawulé yate de waaruk. Waarute de gwaade yék.]

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index