Search form

Jon 4:36-38

36-38“Kadému kéraakwa du nak duké jébaa yate de déku kadému kérae jawute de yéwaa nyégélu. Guné Gotké jébaa yate kadému kéraakwa du pulak guné ro. Guné wani jébaa yate wuna kudi wakwegunu, de wupmalemu du taakwa jawe wunéké miték sanévéknwute kulé mawulé kérae, miték rasaakuké de yo apuba apuba. Rado Got guna yéknwun jébaa kaataké dé yo. Déknyényba kéni kudi du dé nak wak, ‘Du nak dé kadému yaananu. Yaanandéka nak du dé wani kadému kérao.’ Wadéka bulaa wani kudi adél dé yak. Du las déknyényba du taakwat Gotna kudi wakwete kadému yaananén du pulak de tu. Nak du kukba yae wuna kudi wani du taakwat wakweké de yo, de wunéké miték sanévéknwudoké. Wani kudi wakweran du kadému kéraakwa du pulak de tu. Déknyényba wakwen du kukba wakweran du de akwi yéknwun mawulé yate dusék yaké de yo. Gunat wuné wak, guné wuna kudi wakwegunu wupmalemu du taakwa wunéké miték sanévéknwudoké. Déknyényba nak du de Gotna kudi derét wakwek. Kukba guné yae deku mawulat kutkalé yagunu de wunéké miték sanévéknwuké de yo. Gotna kudi déknyényba wakwen du guné wuna kudi wakwekwa du wale akwi guné Gotna jébaa yo.” Naate dé Jisas naanat kudi wakwek.

39Taknaba Sameriana taakwa lé wani gayéba rakwa du taakwat wak, “Wani du déknyényba yawurén akwi muké dé wunat wakwek.” Naate waléka de wupmalemu Sameriana du taakwa de Jisaské miték sanévéknwuk.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index