Search form

Luk 1:78-79

78-79Wupmalemu du taakwa kapéredi mu yate de gaankétéba de ro.

Rate kukba de yalakgé de yo.

Naana Némaan Ban Got naanéké némaa mawulé lékte débu wak, wadén du déku gayéba re kéni képmaat naanéké giyaaduké.

Giyae naanat kérae naanat yéknwun yaabuba taknaké dé yo, naané Got wale nakurak mawulé yate dé wale miték ranoké.

Naate dé Sekaraia wak.

80Kukba wani nyaan Jon némaan yadéka déku mawulé miték dé ték. Dé du ramarék taaléba dé rak. Rate dé Isrelna du taakwat Gotna kudi wakwedéran tuléké dé raségék.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index