Search form

Luk 19:43-44

43-44Guné Got gunat kutkalé yate Setenna taababa gunat kéraadékwa tuléké kaapuk miték kutdénggunén. Yagunékwaké kukba guna maama yae guna gayé tényéwe téké de yo. Téte de képmaa vae yégunéran yaabuba taknatépéké de yo. Yate de gayét wulae gunat, guna baadit wawo viyaapérekgé de yo. Viyaapérekte akwi ga yaalébaanké de yo. Yaalébaando ga kaagunén akwi matu akére kapmu kapmu raké de yo.” Naate dé wak.

Gotna kudi buldakwa némaa gaba dé duwat kélésalak

45-46Jisas ye Jerusalemét wulae dé Gotna kudi buldakwa némaa gat wulaak. Wulae dé vék du las gwalmu kwayéte yéwaa nyégéldaka. Véte dé derét kélésalate dé wak, “Kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao: Got dé wak, ‘Du taakwa wuna gat yaale wuné wale kudi bulké de yo.’ Naate dé Got wak. Wani kudiké guné kaapuk sanévéknwugunékwa. Guné kéni gaba Got wale kaapuk bulgunékwa. Guné gwalmu kwayéte yéwaa nyégélgunéka kéni ga wan sél yakwa du paakwe rakwa ga pulak.” Naate dé derét wak.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index