Search form

Matyu 23

Apa kudiké kutdéngkwa du Parisina duké wawo dé wakwek

1Jisas dé déku du, wupmalemu nak du taakwat wawo dé kudi wakwek. 2Kéga dé wakwek: “Apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo de Moses déknyényba wakwen apa kudiké de miték kutdéngék. 3Kutdéngdanké sanévéknwute guné deku kudi véknwute wakwedakwa pulak yaké guné yo. Yate guné yadakwa pulak yamarék yaké guné yo. De wupmalemu kudi wakwete de wadan pulak kaapuk yadakwa. 4Du nak wupmalemu gwalmu yaatadéka nak du yae las wawo akutaknadékwa pulak, Parisina du apa kudiké kutdéngkwa du wawo de apa jébaa las wawo du taakwaké de kwayu. Kwayéte de derét kéga wakweyo, ‘Guné kéni apa kudi akwi véknwute wadékwa pulak yaké guné yo.’ Naate wadaka de wani kudi véknwute wadékwa pulak yaké apakélé jébaa de yo. Yadaka de deké mawulé lékmarék yate derét kutkalé kaapuk yadakwa. 5*Akwi du taakwa derét véte deké ‘Yéknwun du’ naadoké de mawulé yo. Yate Gotna kudi las nyégaba kaviye de wani nyéga deku lékwés deku taababa wawo de giyu. Gite deku baapmu wutna waabuba de kuso. 6De nak du wale kadému kate de yéknwun taaléké sékalte du taakwana méniba raké de mawulé yo, de véte deku yéba kevérékdoké. De Gotna kudi bulnakwa gat wulae némaan duna taaléba raké de mawulé yo. 7De du taakwa jawudakwa taaléba yeyé yeyado nak du taakwa derét véte kéga wadoké de mawulé yo: ‘Wan naana némaan du dewa yaakwa. Naanat Gotna kudiké yakwatnyékwa du.’ Naate wadoké de mawulé yo.

8“Guné wuna du rate guné waga yamarék yaké guné yo. Guné akwi wuna jébaaba yaale némaadugu wayéknaje guné ro. Ragunu guna némaadugu wayéknaje gunéké wamarék yaké de yo, ‘Naanat Gotna kudiké yakwatnyékwa du.’ Naate wamarék yaké de yo, wuné kapmu gunat Gotna kudiké yakwatnyékwa du rawurékwa bege. 9Awuréba rakwa ban guna yaapa wan nakurak male dé ro. Radékwaké guné nak duké ‘Naana némaan ban’ naamarék yaké guné yo. 10Guna némaan ban wan wuné Got wadén ban Krais. Waga kutdéngte guné nak duké, ‘Naana némaan ban’ naamarék yaké guné yo. 11*Guna du nak némaan ban raké mawulé yadéran dé guna jébaa yakwa du raké dé yo. 12*Deku yéba kevérékgwa du taakwaké kukba Got wadu de bakna du taakwa raké de yo. Deku yéba kevérékmarék yakwa du taakwaké kukba Got wadu de némaan du taakwa raké de yo.”

Yénaa yadakwaké dé Jisas kudi wakwek

13Wani kudi watakne dé Jisas apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina duwat wawo dé kéga wakwek: “Guné apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo, gunéké kapéredi mu yaaké dé yo. Guné miték rasaakumarék yaké guné yo. Guné yénaa yakwa du guné. Wupmalemu du taakwa Gotna kémba yaalaké de mawulé yo. Yadaka guné kudi wakwegunéka véknwute de Gotna kémba yaalaké de yapatiyu. Guné wawo Gotna kémba kaapuk yaalagunékwa.

14[“Guné apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo, gunéké kapéredi mu yaaké dé yo. Guné yénaa yakwa du guné. Guné dukiyaataakwana gwalmu akwi guné kérao. Kérae guné yénaa yate apakélé kudi Gorét wakweyo, nak du taakwa gunat véte guna yéba kevérékdoké. Yagunékwaké apakélé kapéredi mu gunéké yaaké dé yo.]

15“Guné apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo, gunéké kapéredi mu yaaké dé yo. Guné yénaa yakwa du guné. Guné séknaa yaabuba yéte kusba yéte nébuba wawo yéte guné guna kudi véknwuran duké nak guné sékalu. Sékale végunéka wani du guna jébaaba wulaadéka dérét yakwatnyégunéka dé wupmalemu kapéredi mu yo. Yadékwa kapéredi mu yagunékwa kapéredi mat débu talaknak. Guné wawo dé wawo guné akwi kapéredi taalat yéké guné yo.

16“Méni kiyaan du dé nak dut yaabu wakwatnyéké yapatidékwa pulak, guné nak du taakwat yéknwun yaabu wakwatnyéké guné yapatiyu. Gunéké kapéredi mu yaaké dé yo. Guné kéga guné wo, ‘Du las jébaa nak yaké yate Gotna kudi buldakwa némaa gana yéba adél ye kudi wakwedaran wan bakna mu. Kukba de mawulé yadaran wani kudi kulaknyényké de yo. De jébaa yaké yate Gotna kudi buldakwa némaa gaba taknadan gol matut yadan gwalmuna yéba adél ye kudi wakwedaran wan némaa mu. Wadan pulak yaké de yo. Kukba de wani kudi kulaknyénymarék yaké de yo.’ 17Guné waga wate guné waagété yo. Méni kiyaan du yaabuké miték kutdéngmarék yadakwa pulak, guné Gotké kaapuk miték kutdénggunén. Samu mu wan némaa mu, Gotna kudi buldakwa némaa ga, kapu wani gaba rakwa gwalmu? Gotna kudi buldakwa némaa gaba rakwa gwalmu, Gotna kudi buldakwa némaa ga wawo, akwi wan némaa mu. Wani ga wan Gotna ga. Wani gaba rakwa gwalmu wan Gotna gwalmu. 18Guné kéga wawo guné wo, ‘Du las jébaa nak yaké yate kwaami tuwe Gotké kwayédakwa jaabéna yéba adél ye kudi wakwedaran wan bakna mu. Kukba de mawulé yadaran wani kudi kulaknyényké de yo. De jébaa nak yaké yate wani jaabéba kwaakwa kwaamina yéba adél ye kudi wakwedaran wan némaa mu. Wadan pulak yaké de yo. Wani kudi kulaknyénymarék yaké de yo.’ 19Guné waga wate méni kiyaan du yaabuké miték kutdéngmarék yadakwa pulak, guné Gotké kaapuk miték kutdénggunén. Samu mu wan némaa mu, Gotké kwayédakwa kwaami, kapu Gotké kwayédakwa kwaami kwaakwa jaabé? Wani mu vététi wan némaa mu. 20Kwaami tuwe Gotké kwayédakwa jaabé wan Gotna mu. Wani jaabéba kwaakwa kwaami wan wawo wan Gotna mu. Du wani jaabéna yéba adél ye kudi wakwedaran de wani jaabéba kwaakwa kwaamina yéba wawo adél ye kudi wakweyo. 21Got déku gaba dé ro. Du Gotna kudi buldakwa némaa gana yéba adél ye kudi wakwedaran de Gotna yéba wawo adél ye kudi wakweyo. 22*Got déku gayéba dé ro. Du Gotna gayéna yéba adél ye kudi wakwedaran de Got rakwa jaabéna yéba adél ye kudi wakweyo. Waga yate de Gotna yéba wawo adél ye kudi wakweyo. Guné jébaa nak yaké yate adél ye kudi wakwegunéran guné wagunén pulak yaké guné yo.

23“Guné apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo, gunéké kapéredi mu yaaké dé yo. Guné yénaa yakwa du guné. Guné akwi gwalmu muniye tabé nak taaba sékét nak taababa kayék wan véti wan véti takne guné nakurak tabé Gotké kwayu. Waga kwayéte guné akwi kutjo wawo muniye tabé nak taaba sékét nak taababa kayék wan véti wan véti takne guné nakurak tabé Gotké kwayu. Kutjo wan némaa mu kaapuk. Wan makwal mu. Guné wani makwal muké sanévéknwute guné Moses wakwen apa kudiba kwaakwa némaa muké kaapuk sanévéknwugunékwa. Guné nak du taakwat kutkalé kaapuk yagunékwa. Guné nak du taakwaké mawulé kaapuk lékgunékwa. Guné Gotké miték sanévéknwumarék yate guné yaké wagunékwa pulak kaapuk yagunékwa. Guné guna gwalmu muniye tabé nak taaba sékét nak taababa kayék wan véti wan véti takne nakurak tabé Gotké kwayégunékwa wan yéknwun. Wani mu kulaknyénymarék yaké guné yo. Wani makwal mu yate guné wekna wakwewurén némaa mu wawo yagunu mukatik guné miték yakatik guné yak. 24Méni kiyaan du dé nak dut yaabu wakwatnyéké yapatidékwa pulak, guné nak du taakwat yéknwun yaabu wakwatnyéké guné yapatiyu. Guné makwal mu yaké guné apa jébaa yate miték yo. Némaa mu yaké guné yékéyaak yo. Yate kéni du pulak guné yo. Dé gu tuwe kaké yate makwal saat guba kwaadéka kutdéngte dé kérae kure ye guriksado. Yate bulmakawu guba kwaadéka kutdéngmarék yate dé bulmakawu gu wale ko.

25“Guné apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo, gunéké kapéredi mu yaaké dé yo. Guné yénaa yakwa du guné. Guné awu yakutnyéte kapasaknwu male guné yakutnyu. Yaalésaknwu kaapuk yakutnyégunékwa. Yagunéka yaalé kapéredi dé yo. Guné guna sépéké sanévéknwute wupmalemu gwalmu nak du taakwat nyégéle gwalmu las sél ye bakna kéraagunéka guna mawulé kapéredi dé yo, wani awuna yaalésaknwu kapéredi yadékwa pulak. 26Guné Parisina du, méni kiyaan du yaabuké miték kutdéngmarék yadakwa pulak, guné kaapuk miték kutdénggunén. Guné awu yakutnyéte taale awulaba yakutnyéké guné yo. Waga yagunu kapasaknwu yéknwun yaké dé yo. Waga yagunéran pulak guné kapéredi mawulé kulaknyénye yéknwun mawulé yagunu guna mawulé miték tédu guné yéknwun mu yakwa du raké guné yo.

27“Guné apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo, gunéké kapéredi mu yaaké dé yo. Guné yénaa yakwa du guné. Guné gaaba ségwi rémdan waagu pulak guné ro. Du taakwa wani waagu takuba de yéknwun mu takno. 28*Taknadaka nak du taakwa véte wani muké male sanévéknwute de wo, ‘Wan yéknwun.’ Naate wate de ada waaguba kwaakwa kiyaan duna apa kapéredi muké wawo kaapuk kutdéngdan. Guné waga pulak. Du taakwa gunat véte de wo, ‘Wan yéknwun mu yakwa du.’ Naate wate de kaapuk kutdéngdan. Guna mawulé kapéredi dé yo. Yadéka guné yénaa yate kapéredi mu guné yo.

Yadan kapéredi mu Got derét yakatadéranké dé wakwek

29“Guné apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo, gunéké kapéredi mu yaaké dé yo. Guné yénaa yakwa du guné. Gotna yéba kudi wakwen du, nak yéknwun mu yakwa du wawo déknyényba re kiyaadaka rémdaka guné rémdan taaléba yéknwun mu takno. 30Takne guné wo, ‘Naané naana képmawaara radan tulé rano mukatik, naané, de yadan pulak, Gotna yéba kudi wakwen duwat viyaapérekmarék yakatik naané yak.’ 31*Naate wate guné derét viyaapéreknén duna képmawaara ragunékwaké guné wo. Waga wate ragunéka guna mawulé deku mawulé pulak dé tu. 32Tédéka de kapéredi mu yadan pulak, guné wawo kapéredi mu yo. 33*Guné kapéredi mu yakwa du. Duwat tikwa kaabe pulak rate guné kapéredi mu yo. Got wadu guné kapéredi taalat yéké guné yo. Nak taalat yaage yéké yapatiké guné yo.

34*“Wuné wawuru Gotna yéba kudi wakwekwa du, yéknwun mawulé pukaakwa du, Gotna kudiké yakwatnyékwa du gunéké yaaké de yo. Wuné kutdéngék. De yaado guné lasnyét viyaapérekgé guné yo. Lasnyét miba viyaapata taknaké guné yo. Lasnyét guné Gotna kudi bulgunékwa gaba raamény baagwit viyaaké guné yo. Lasnyét kélékére yéké guné yo kés gayé nak gayét. 35*Guné waga yagunu Got yagunén kapéredi mu gunat yakataké dé yo. Déknyényba guna képmawaara wupmalemu yéknwun mu yan duwat de viyaapéreknék. Taale Ken déku wayékna Ebelét dé viyaapéreknék. Viyaapérekdéka guna képmawaara yéknwun mu yakwa duké kélik yate derét de viyaapéreknék. Viyaapérekgére ye viyaapérekgére ye kukba de Berekaiana nyaan déku yé Sekaraia dérét de viyaapéreknék. Dé Gotna gana nyédéba tédéka de dérét viyaapéreknék. 36Viyaapérekdanké Got yadan kapéredi muké sanévéknwute guné deku képmawaarat némaanba yakataké dé yo. Guné kéni tulé rakwa du, yadan kapéredi mu gunat némaanba yakataké dé yo. Adél wuné gunat wakweyo.”

Jisas Jerusalemba rakwa du taakwaké dé némaa mawulé léknék

37*Jisas wani kudi watakne dé waba tén du taakwat véte dé wak, “Guné Jerusalemba rakwa du taakwa, guné Gotna yéba kudi wakwen duwat guné viyaapéreknék. Got wadéka déku kudi kure yén du gunéké de yék. Yédaka guné derét matut viyaagunéka de kiyaak. Gunéké wuné mawulé léknu. Séraa kéraalén nyaanké sarépgwe rate deké miték vélékwa pulak, wuné wupmalemu apu gunat kutkalé yate gunéké miték véké wuné mawulé yak. Mawulé yawuréka guné kélik guné yak. 38Yagunénké kukba du yae guna gayé yaalébaanké de yo. Yaalébaando guné waba ramarék yaké guné yo. Guna gayé bakna taalé téké dé yo. 39*Wuné kutdéngék. Guné wunat tépa bari vémarék yaké guné yo. Kukba guné wunéké waké guné yo, ‘Got wadéka dé wani du yaak. Naané déku yéba kevérékgé naané yo.’ Naate wagunu wuné gwaamale yaawuru guné wunat tépa véké guné yo. Adél wuné gunat wakweyo.” Naate dé Jisas wak.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index