Search form

Revelesen 15:3

3Wani du taakwa gita kure téte de Gotna jébaa yakwa du Moses bét wani Sipsip Nyaanna gwaaré waak. Kégade waak,

Némaan Ban Got, méné apat méné kapére yo.

Yate akwi némaan duwat ménébu talaknak.

Yaménékwa akwi jébaa yéknwun yadéka naané véte kwagénte naané sanévéknwu wanévéknwu.

Méné akwi képmaaba rakwa du taakwaké némaan ban rate yéknwun mu male méné yo.

Yate méné adél kudi méné wakweyo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index