Search form

Revelesen 5:9-10

9-10Wani némaan du, kulé tékwa mu wale de wani Sipsip Nyaan Jisas déku yéba kevérékte de kulé gwaaré nak kéga waak:

Ménat viyaadaka ména wény akudéka méné kiyaak.

Kiyae méné du taakwat kéraak, de Gotna du taakwa radoké.

Méné kés kém nak kémba rakwa du taakwa, kés kudi nak kudi bulkwa du taakwa, kés sépé nak sépé kurén du taakwa, kés képmaa nak képmaaba rakwa du taakwa waga derét ménébu kéraak, de Gotna du taakwa radoké.

Kérae méné waménék de Gotké jébaa yakwa nyédé duna waagu tawe rate de naana Némaan Ban Gotna kémba yaale déké jébaa yate de déku yéba kevéréknu.

Kukba de kéni képmaaba rakwa du taakwaké némaan du taakwa raké de yo.

Méné waga yatakne méné wani nyéga kérae nyaataknadan bi pulak mu raapaktakne méné wani nyéga laapiyakgé méné yo.

Naate de waak.

Jisasna yéba de kevéréknék

11Wani kudi véknwutakne wuné tépa véte wuné véknwuk Gotna kudi kure giyaakwa wupmalemu du gwaaré waadaka. Wani du walkamu kaapuk. Wupmalemu de. De mawulé tékwa kulé mu, akwi némaan du wawo de akwi némaan du rakwa jaabé tékwaba tényéwe de ték.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index