Search form

Taitaské 1:1-4

1-4Méné Taitas, ménéké wuné Pol kéni nyéga kaviyu. Wuné Gotna jébaa yakwa du rate Jisas Kraisna kudi kure yaakwa du rate wuné ménéké kaviyu. Déknyényba méné wuna kudi véknwutakne Jisas Kraisna jébaaba yaale bulaa méné wuna nyaan pulak méné ro. Wuna nyaan, ana Némaan Banna yéba ménat wuné wakweyo. Got wadén du taakwa déké miték sanévéknwute, apa yate déké las wawo miték sanévéknwudoké, wuné derét kudi wakweyo. De yéknwun mawulé yate Gotna kudi véknwute adél kudi kutdéngdoké, wuné derét wakweyo. Wani jébaa yate wuné kéga wo: Naané kulé mawulé kérae apuba apuba miték rasaakuké naané yo. Naané yéknwun mawulé yate wani muké raségéké naané yo. Waga wuné wo. Got adél kudi male dé wakweyo. Yénaa kudi kaapuk wakwedékwa. Déknyényba kéni képmaa kuttaknamarék yadén tulé Got dé wak, kulé mawulé kérae miték rasaakunaranké. Got wadén tulé déku du wani muké kudi de wakwek. Wakwedéka du taakwa kulé mawulé kérae miték rasaakudaranké de wani kudi véknwuk. Got wunat wawo dé wak, wani kudi wakwewuruké. Dé naanat kutkalé dé yo. Yadu naané miték rasaakuké naané yo apuba apuba. Wuné déku jébaa yate wuné déku kudi wakweyo.

Naana yaapa Got ménéké mawulé lékte ménat kutkalé yate, yéknwun mawulé kwayéte, naanat Setenna taababa kéraakwa ban Krais Jisas waga male yadu, méné miték raké méné yo. Waga wuné Gorét waato.

5Déknyényba wuné wawuréka méné Kritna képmaaba raménéka wuné ménat kulaknyénytakne yék. Méné jébaa las wawo yaménu deku kapéredi mawulé yéknwun yaduké, wuné waga yak. Méné waménu akwi gayéba de némaan du las Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwaké miték véké de yo. Déknyényba wuné méné wale rate wuné ménat wak, waga waménuké.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index