Search form

1 Korin 8:9-10

9-10Wani kundi vékute ani kundi waak ma véku. “Wan baka musé wa,” naate, papungorké kwayéndarén kwaami kaké yate, guné taale ma yékunmba vékulakangunék. Du dakwa ras Krais Jisasna jémbaamba yaalandaka deku mawulé yamba apamama ye yékunmba téndékwe wa. Wani du dakwa anga wandakwa, “Nané wani kwaami kananu, kalmu wani papungotna yé kavéréknangwa pulak yate, kapéremusé yaké nané? Nané wani kwaamiké wa yaakétnanén.” Naandakwa. Guné, “Wan baka musé wa,” naate, wani muséké vékusékte, papungorét waatakundakwa gaat wulaae, papungorké kwayéndarén kwaami kangunu, de véte kalmu de waak wani kwaami kaké daré? De wani kwaamiké taale yaakére kukmba kate wa kapéremusé yandakwa. Guné wani kwaami kangunu, kalmu nak du dakwa kanguna pulak kate, de kapérandi musé yaké daré? 11Wani muséké vékulakate guné wani kwaami kaké yambakate. Wani du dakwa waak de Krais Jisasna jémbaamba wa yaalandarén. Krais Jisas wani du dakwaké waak wa kiyaandén. Guné, “Wan baka musé wa,” naate, vékusékte, wani du dakwaké ma vékulakangunék. Deku mawulé yaavan kutngunu de kapérandi yaambumba yékapuk yamuké, guné wani kwaami kaké yambak.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index