Search form

Aposel 28:25-28

25-28Wunga wandaka Pol anga wandén, “Talimba Gotna Yaamambi wandéka Gotna yémba kundi kwayétan du Aisaia guna gwaal waaranga maandéka bakamat Gotna kundi wa kwayéndén. Got Aisaiat anga wandén:

Ma ye ani du dakwat anga waménék:

‘Wuna kundi vékute vékute wani kundiké katik vékusékngé guné.

Véte véte katik kurkale vésékngé guné.’

Det wunga ma waménu.

Wani du dakwa wuna kundiké vékusékmuké kalik yandaka deku mawulé wa kapére yawuran.

Deku waan wa kuttépéndarén.

Deku méni wa kusndarén.

De wuna kundiké vékusékngé mawulé yamunaae, wa wuna kundiké vékusékngatik daré.

Deku waan kuttépékapuk yamunaae, wa kurkale vékukatik daré.

Deku méni laamunaae, wa kurkale vékatik daré.

Wunga yamunaae, wa wuna kundi kurkale vékundaru det kururékatik wuté.

Got talimba wunga wandéka wa viyaatakandén Aisaia. Viyaatakandén kundi bulaa gunat a wawutékwa. Guné guna gwaal waaranga maandéka bakamu pulak téngunénga guna mawulé wa kapére yakwa. Ma vékungunu. Got akwi du dakwat yékun yaké yandékwanngé wa kundi kwayéwutén, nak gaayé du dakwat. De wani yéku kundi kurkale vékukandakwa. Wanngé vékusékngunénngé a wawutékwa gunat.” Wunga wandéka gwaande wa yékéraandarén.

29[Juda dunyansé wani kundi vékute dekét deku kapmang bulte késpulak nakpulak mawulé yate wa waarundarén. Waarute wa gwaande yéndarén.]

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index