Search form

Luk 1:48-49

48-49Wuné néma taakwa yamba yé wa.

Wuné baka taakwa rate déku jémbaa yakwa taakwa wa rawutékwa.

Rawutéka dé yéku musé yapékarékwa du rate wunéké wa vékulakandén.

Vékulakate dé apa tapa yakwa du rate wunat néma musé wa yandén.

Yandénngé bulaa, sérémaa waak, akwi du dakwa wakandakwa, ‘Got Mariat wa yékun yandén. Yi wan wanana wa.’

50Gotna kundi yékunmba vékukwa du dakwaké Got mawulé sémbéraa yandékwa.

Bulaa, sérémaa waak, wunga pulak yakwa du dakwaké mawulé sémbéraa yakandékwa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index