Search form

Luk 2:34-35

34-35Naambéréka Simeon Gorét waatakundén, bérét yékun yandénngé. Waatakutake wani nyaanna aasa Mariat anga wandén:

Ma véku. Got wa wandén, ani du jémbaa yandu némaamba Israelsé dat kuk kwayéndaru, némaamba Israelsé déku kundi vékukandakwa.

Dé Gotna jémbaa yandu némaamba du dakwa dat kuk kwayékandakwa.

Kuk kwayéndaru ras du dakwa kuk kwayén du dakwana mawulé vékusék-ngandakwa.

Du ras dat kapérandi musé yandaru véte apakangél vékute bérukanyénéngwa.

Naandén Simeon.

36-37Aanyapa taakwa nak léku yé Ana, Gotna kundi bulndakwa néma gaamba ralén. Lé Fanuelna takwanyan wa. Aserna kémba ralén. Lé Gotna yémba kundi kwayékwa taakwa wa yarélén. Talimba du kumbilén. Kumbiye raléka kaa taambak kaayék vétik (7) yéndéka léku du kiyaan. Kiyaandéka kaa késépéri (84) wa kwawitakwa kwaalén. Kwaate Gotna kundi bulndakwa gaamba yarélén. Yaréte wani gaa yamba yaasékalékwe. Wunga yate gaan nyaa Gorale kundi bullén. Nakurak apu nakurak apu wa kakémuké yaakére Gorale kundi bullén.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index