Search form

Revelesen 2:13

13“‘Wuné guna gaayé wa vékusékwutékwa. Satan wani gaayémba néma du randékwa. Randéka guné déku kundi yamba vékungunéngwe wa. Yate wunéké yékunmba vékulakate wangunéngwa, “Nanéké yékunmba véréndékwa. Yi wan wanana wa.” Wunga wate wuna kundit yamba kuk kwayéngunéngwe wa. Talimba wuna kundi wakwa du Antipas gunale wa yaténdén, Satanna gaayémba. Téndéka Satanna du wuna kundiké kalik yate wa dé viyaandékndarén. Viyaandékndaka guné guna mawulémba apa yate wuna kundit yamba kuk kwayéngunéngwe wa. Wunga yate yékun wa yangunén.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index