Search form

Revelesen 5:9-10

9-10Wani néma dunyan, mawulé kulé tékwa musale wani Nyansipsip Jisasna yé kavérékte kulé gwaaré nak anga waandarén:

Ménat viyaandaka ména nyéki vaakundéka wa kiyaaménén.

Kiyaae du dakwat wa kéraaménén, de Gotna du dakwa téndarénngé.

Méné késpulak nakpulak kémba tékwa du dakwa, késpulak nakpulak kundi bulkwa du dakwa, késpulak nakpulak sépé kurén du dakwa, késpulak nakpulak képmaamba tékwa du dakwa wunga det wa kéraaménén, de Gotna du dakwa téndarénngé.

Kéraae méné waménénga de Gotna gaamba jémbaa yakwa duna taalé kéraae téte nana Néman Du Gotna kémba yaale déké jémbaa yate déku yé kavérékndakwa.

Kukmba de ani képmaamba tékwa du dakwaké néma du dakwa rakandakwa.

Méné wunga yatake wani nyéngaa kéraae kusnyaatakandarén bi pulak musé raawuteke wani nyéngaa raapiké wa apa yaménéngwa.

Wunga waandarén.

Jisasna yé kavérékndarén

11Wani kundi vékutake wa nakapuk véte vékuwutén Gotna kundi kure gaayakwa dunyan némaamba gwaaré waandaka. Wani dunyan ayélap yamba yé wa. De némaamba wa. De mawulé kulé tékwa musé, akwi néma dunyan waak de akwi néma du rakwa jaambé tékwanmba tényawe ye téndarén.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index