Search form

1 Corinto 15

I Kabanhaw-na si Kristo

1Mga kabugtu'an si pagtu'o, aruyag ako pagpa'intom si ka'am ina'anto i isi-na gayod si mahalap sumat nagpasamwak-ko si ka'am. Ag'aku'-bi to ngan ga'i na aburubantad i mga pagtu'u-bi. 2Agkataralwas na kam pina'agi sito mahalap sumat, kon padayon kam agtapod si allingon nagparapasamwak-ko si ka'am, pwira na kon gana' dati kapulsanan-na si mga pagtu'u-bi.

3Sigurado nga agpaka'intom kam, kay kon ay i sakarawat-ko, iya may i nagpapasa-ko si ka'am nga pinaka'impurtanti: Nga si Kristo agpakamatay para si sala'-ta kam sigon si maka'anna' si Kasuratan, 4nga naglabbungan iya, nga nagbanhaw iya si katallo allaw sigon liwat si Kasuratan, 5nga agpakulaw iya si Pedro mangno si Dusi. 6Kahuman sinan, agpakulaw liwat iya si subra kinyintos si mga magbururugto' si pagtu'o nga agdururungan, ngan ka'agsuban si mga iya mga allom pa hasta ina'anto kundi' i ditangnga' may mga minatay na. 7Kahuman sinan agpakulaw liwat iya si Santiago mangno si dimu'an mga apostol. 8Ngan ako i pangultimo nagpakulaw-na, ako nga day a'allom si pagtu'o si uras nga gana' gayod manggasi.+

9Akapinugad ako sinan kay ako i gimiminusi si mga apostol nga ma'in ngani' angay nag'arunan apostol kay agparapamasakitan-ko i manniniripon pag'ampo'. 10Pero tungod si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos, ahimo ako da'ito sito ina'anto, ngan yaynan nagpumwan-nay nan si ako ga'i akarag. Lugod, ako i maniguro pagtrabaho kuntra si mga iya dimu'an, pero si kamatu'uran gana' sinan matuman tungod si kalugaringun-ko kundi' tungod dina si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos nga atiya' si ako. 11Aw, gana' sapayan-na kon ako o mga iya i magpasamwak, i impurtanti dina nga iyay nan i nagparapasamwak kami' dimu'an ngan iya liwat i dati nagtutu'u-bi.

I Kabanhaw-na si Dimu'an

2Cor 5:1-10; 1Tes 4:13–5:3; 2Ped 3:1-18; Pgpk 20:11–21:5

12Tara' ay may kay ada'ituhay to dina sito? Kon nagparapasamwak na nga abanhaw si Kristo, kapa'i may kay aniya' pa gihapon si ka'am magparapaminugad nga gana' mabanhaw? 13Kon gana' mabanhaw, kon sugad hasta si Kristo ga'i liwat abanhaw siray. 14Ngan kon si Kristo ga'i abanhaw, gana' pulus-na si pagparapamasamwak kami' pa, ngan da'inan may liwat si mga pagtu'u-bi. 15Ma'in nan hamok iya, hasta liwat kami' agkahirimo mga burubullo' mga tistigos hi'unong si Diyos kay kami' i magparapamatu'od hi'unong si iya nga agbanhaw-na si Kristo. Pero kon ungod may dina nga gana' mabanhaw, ga'i to abanhaw. 16Utru-ko gihapon. Kon gana' mabanhaw, kon sugad hasta si Kristo ga'i liwat abanhaw siray. 17Ngan kon ga'i abanhaw si Kristo, gana' pulus-na si mga pagtu'u-bi ngan aniya' pa baratunun-bi si mga sala'-bi. 18Ngan yayray may magkamaratay ray na nga dati na ag'adda si Kristo, agpakabulag na si Diyos. 19Kon i mga nagla'uman-ta kam tikang si pag'adda-ta si Kristo, sa'angkun-ta hamok si ina'anto uras nga allom pa kita, kita kam gayod i angay karalu'uyan subra si bisan say pa may aha'a.

20Pero kamatu'uran nga abanhaw si Kristo ngan tungod kay aniya' na makadahulo, aniya' liwat kasiguraduhan nga saprubitsuhan-nay to si mga magkamaratay na. 21I karuyag sidngun-ko, nga tungod si addangan nga makadahulo pagsala', agkamaratay i dimu'an. Sanglit tungod namay si addangan nga makadahulo abanhaw, agkabaranhaw may i dimu'an. 22Kay kon ay i kasiguraduhan nga maratayon i dimu'an tungod si sa'ambit-na mga iya si Adan, iya may liwat i kasiguraduhan nga arallumon i dimu'an tungod si sa'ambit-na mga iya si Kristo. 23Pero atuman nan si tama' uras. Si Kristo i primiro makaprubitso, mangno si pagpada'itu-na, i mga a'a namay nga tawa'-na. 24Kahuman sinan, iya na dayon i katapusan, i uras si pagpatubyan-na si pagkahadi'-na pada'iray si Diyos Tata' kahuman si pakabungkag-na si dimu'an maski a'a o espirito nga aniya' nagpamunu'an-na, nagpandaluman-na o gahom pag'inantan. 25Ga'i to dahulo nagpatubyan si iya kay agkinahanglan si Kristo paghadi' tubtob nga sapama'ubus-na i dimu'an mga kuntra-na pa nga day pannungtungan-na. 26I ultimo kuntra nga parara'on, iya i kamatayon, 27kay i maka'anna' si Kasuratan da'ito sito, “Agpama'ubus-na i dimu'an nga day pannungtungan-na.”+ Bisan kon i maka'anna' anan, “i dimu'an” syimpri klarado nga ma'in huwang sinan i Diyos kay iya dina i magpa'intriga si dimu'an si pagdalum-na si Kristo. 28Sanglit si uras nga satuman-na nayto dimu'an, mismo i Dadi' i mama'intriga si kalugaringun-na si pagdalum-na si magpa'intriga may si dimu'an ari si iya, basi' i Diyos na i pu'un-na si dimu'an.

29Pwira pa sinan, kon gana' mabanhaw, ay i sakumpli-na si mga a'a nga nagbunyagan para si mga magkamaratay na? Kon gana' namay hamok mabanhaw, ay kay agparapamabunyag payto mga a'a? 30Ngan para may si kita kam, kapa'i may kay agparapakatalaw-ta kam i mga kalugaringun-ta si uras-uras. 31Mga kabugtu'an si pagtu'o, amatay ako balang allaw! Kamatu'uran nan gayod pariho si kamatu'uran-na si nag'abat-ko ina'anto tungod si sakarawat-ko unra tikang si pagpaki'adda-ta kam si Kristo Jesus, i Paragdalum-ta kam. 32Ay i saprubitsuhan-ko tikang si pagpaki'away-ko siray si mga nagpaminugad nga mga ma'isog hayop+ ato si syudad Efeso? Gana'. Sanglit kon gana' mabanhaw, sunud-ta na kam hamok i parahallingon:

Amangan kita kam ngan agpanginom

tutal agkamaratay may kita kam asumo.+

33Dakam tigdaya' si a'a. Intumu-bi dina i parahallingon “I mara'at kahuruwangan akapirdi si mga mahalap pamatasan.” 34Bwiltahu-bi i mga mahalap inisipan-bi kay iya i kinahanglanon, ngan pamahuwaya na kam si pagparapakasala'. Aniya' anan huwang si ka'am nga ga'i pa bali' angilala si Diyos ngan kunta' angabat kam kamamalu'an si pagpinugad-ko sito.

I Puho' nga Abanhaw

35Pero aniya' gihapon siguro mamatilaw, “Agpapa'i-na si Diyos pagbanhaw si a'a? Ngan ay may klasiha puho' i paluwa'?” 36Isipu-bi daw pahalap! Ma'in ba' nga bisan ay i pinasaburak-mo, ga'i nan anudok hasta ga'i arunot dahulo? 37Kon agpasaburak kam, ma'in nga i andang na mahaya i nagpatanum-mo kundi' i lisu-na hamok sito, bisan kon lisu-nay to si trigo o bisan ay pa may lisuha. 38Pero bisan ay i pinatanum-bi, i Diyos sito i magbuwan puho' sigon si dati sapili'-na, ngan i kada klasi-na si liso aniya' mangangay para si iya. 39Si pariho kamutangan, ga'i ag'adda klasi i isi-na si dimu'an mga puho'. I isi-na si a'a la'in kuntra si mga hayop, ngan la'in to liwat kuntra si tawa'-na si mga manuk-manok ngan la'in namay liwat i isi-na si mga daying. 40Agla'in liwat i mga puho' nga langitnon pati' i kalibutanon, kay ga'i ag'adda klasi i ka'angayan-na si duway to. 41I ka'angayan-na si allaw la'in kuntra si bulan ngan la'in to liwat kuntra si tawa'-na si mga bitu'on. Bisan i mga bitu'on agrala'in-la'in i mga ka'angayan-na.

42Da'inan sinan i kamutangan si pagkabanhaw. I puho' nga naglabbungan+ aniya' karurunutun-na, pero si kabanhaw-na sito ga'i nayto arunot pa. 43Si paglabbong gana' sito data-na, pero maka'angayan nayto si kabanhaw-na. Maluyay to si paglabbong, pero gamhanan nayto si kabanhaw-na. 44Si paglabbong natural to hamok, pero espirituhanon nayto puho' si kabanhaw-na.

Ngan kon ungod nga aniya' mga natural puho' sigurado nga aniya' may liwat mga espirituhanon. 45Pariho si maka'anna' si Kasuratan: “I primiro Adan, ahimo adda puho' nga nagbuwanan kinabuhi',”+ pero i ultimo Adan, ahimo adda espirito nga magbuwan kinabuhi'. 46Ma'in i espirituhanon i makadahulo, kundi' i natural, mangno iya na dina i espirituhanon. 47I primiro a'a naghimo tikang si gapu-gapu-na si kalibutan, kundi' i kaduwa a'a man langit dina. 48Kon ay i pagka'a'a-na si addangan to nga naghimo tikang si gapu-gapo, iya may gihapon i dimu'an magpaka'ambit si kalibutanon kina'iya-na. Si pariho kamutangan kon ay namay i pagka'a'a-na si addangan man langit, iya may liwat gihapon i dimu'an magpaka'ambit si langitnon kina'iya-na. 49Ngan kon ay i kasiguraduhan nga agpaka'irog kita kam si a'a nga naghimo tikang si gapu-gapo, iya may liwat i kasiguraduhan nga papa'irugon may liwat kita kam si a'a man langit.

50Sanglit agsumatan-ta kam mga kabugtu'an si pagtu'o, nga i kalibutanon puho' ga'i akabuwanan lugar si ginhadi'an-na si Diyos, ngan da'inan may liwat i aniya' karurunutun-na ga'i akaprubitso si mga gana' karurunutun-na ari. 51Tuninungi-bi to pahalap kay sumatan-ta kam si nagparatago' siray: Ga'i kita kam dimu'an agkamaratay pero puro agpakasalli'an i mga puhu'-ta kam, 52ngan hintak nan hamok ahinabo', adda hamok pagpiruki, si pakabati' si trumpita nga sinyal si katapusan. Kay si panandu-na sito, abanhaw i mga magkamaratay na ngan ga'i nayto agkarurunot pa, katapos kita kam dimu'an agpakasalli'an. 53Ahimoy nan kay kinahanglan nagsalinan si gana' karurunutun-na i naghugkasan nga aniya' pa karurunutun-na, ngan nagsalinan si gana' kamatayun-na i naghugkasan nga aniya' pa kamatayun-na. 54Sanglit si pakasalin si mga aniya' karurunutun-na si gana' karurunutun-na, ngan i aniya' kamatayun-na akasalinan may si gana' kamatayun-na, iya na i pakatuman-na si maka'anna' si Kasuratan:

Day makalubluban i gahum-na si kamatayon panambun-na si pagdarag'an.+

55Tara' kamatayon, singnga na i pagda'ug-mo?

Say pa may i mangabat si lara-mo?+

56Karuyag sidngon, aniya' hamok lara-na si kamatayon, kon ga'i pa apasaylo i sala', ngan aniya' hamok gahum-na si sala', kon nagdaluman pa i a'a si bala'od. 57Pero bali haya i pagpasalamat-ta si Diyos! Agpanda'og kita kam pina'agi si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo.

58Sanglit mga kabugtu'an si pagtu'o, pasarigu-bi i mga kalugaringun-bi. Dakam tigbantad si bisan say. Padayunu-bi pirmi i trabaho nga nagpatu'in-na si Ginu'o si ka'am, kay agpakatu'anan may kam nga ga'i akarag i kabudlayan-bi tungod si pag'adda-bi si iya.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index