Search form

1 Corinto 16

I Nagkulikta Amot

para si Nagparapamasakitan

1Parti namay si kwarta nga sakulikta-bi para si mga a'a nga nagtagama paghuwang si Diyos, irugu-bi hamok i tugun-ko si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara ari si prubinsya Galacia. 2Kada anakka i Dumingo, tungod kay iya i primiro allaw si duminggo, kunta' aniya' na andang nagtagu'-bi+ nga angay kantidad tikang si pinaka'alluman-bi si kada addangan si ka'am. Tipunu-bi to andang basi' ma'in na kinahanglan nga agkulikta pa kam si panakka-ko. 3Katapos, kon anakka na ako anan, amabawa ako mga surat si mga a'a nag'alagaran-bi basi' apadungan agpabawa si amut-bi nga turulihan para si mga taga Jerusalem. 4Kon kinahanglanon may dina nga ako i pada'iray, huwangan-na na hamok ako mga iya.

I Planu-na si Pablo

pati' i Makig'alayun-na

5Pada'inan ako si ka'am nan kahuman si pahapit-ko si prubinsya Macedonia, kay iya may gayod i planu-ko nga pa'agi ari. 6Siguro maliyat-liyat i pag'istar-ko anan si ka'am nan ngan tingali ngani' i bug'os gayod tigtugnawon, basi' sabuligan-bi ako si mga biyahi-ko bisan singnga ako pa'arop. 7Ga'i ako aruyag pagpakibagat si ka'am dahulo ina'anto nga pahapit hamok anan kali'-kali'. I pagla'um-ko dina nga agliyat i pagpakihuwang-ko si ka'am kon tugutan-na may ako dina si Paragdalom. 8Pero ato hamok ako dahulo ag'istar si syudad Efeso tubtob si Pentecostes, 9basi' sasalingabut-ko i bali kapambihira sitwasyon nga malabbat i makaprubitso si trabahu-ko, bisan kon malabbat liwat i mga manguntra si ako ato.

10Kon anakka na kas Timoteo si ka'am nan, pasiguruhu-bi nga ga'i iya nagla'inan si ka'am myintras nga aghururuwang kam, tungod kay agtrabaho iya para si Ginu'o pariho si ako. 11Dakam anugot nga nagpakanglingas-lingasan hamok iya si mga kahuruwangan-bi. Pwira pa sinan, buligi-bi iya nga akapadayon si biyahi-na nga murayaw basi' tulos iya akabwilta ato si ako. Agparapanimulat kami' na iya hasta i mga kahuruwangan-na kabugtu'an si pagtu'o.

12Parti namay si bugtu'-ta kam Apolo, sigi-ko iya aguy-agoy nga pagpapada'inan si ka'am nan siray huwang si mga magpamada'iroy ro. Kundi' hasta pa ina'anto, bali pa i pagdiri'-na pero tipada'inan iya kuno' kon aniya' na lugar-na.

13Sanglit agbantaya kam. Pamatgasu-bi i mga pagtu'u-bi. Agpakalallaha kam ngan pasarigu-bi i mga inisipan-bi. 14Pakulawu-bi i paghigugma' si dimu'an nagbuhat-bi.

15Akatu'anan kam nga i bug'os pamilya-na si Estefanas i mga primiro magkabarawa si pagtu'o anan si prubinsya Acaya ngan agpamahalad-na i mga kalugaringun-na pagsirbi si mga a'a nga nagtagama paghuwang si Diyos. Makibagaw ako si ka'am mga kabugtu'an si pagtu'o, 16nga tigdaluma kam si da'inan klasi mga a'a hasta si bisan say pa nga pamahuwang si mga iya pagtrabaho ngan agpamabudlay gayod para sito. 17Alipay gayod ako si pakapada'itu-na kas Estefanas, Fortunato pati' si Acaico tungod kay mga iya i makapanginano si mga pangulangan-bi si ako, 18pati' mga iya i makapasagha' si kasing-kasing-ko ngan da'inan may liwat si tawa'-bi si pagpamalik-na mga iya anan. Pakulawu-bi i pag'aku'-bi si bisan say nga makapariho si mga iya.

I Ultimo mga Pangumusta

19Mangumusta si ka'am i manniniripon pag'ampo' si mga lugar to ato si prubinsya Asia. Mangumusta si ka'am kinasing-kasing kas Aquila pati' si Priscila+ tungod si dati na pag'adda-bi si Ginu'o huwang i manniniripon pag'ampo' nga sigi bararagat si mga ruma'-na. 20Mangumusta si ka'am i dimu'an mga kabugtu'an si pagtu'o ato. Gamitu-bi i sagrado pag'ururuk-urukay kon agbararagat kam.

21Ako si Pablo i mangumusta namay nga magsurat sito si kalugaringun-ko purma.

22Kon aniya' nga ga'i aghigugma' si Ginu'o, akagaba'an iya. Pada'ituha na Ginu'o!+

23Amalako kami' nga padayun-na si Paragdalom Jesus i mapinalangga'on pagpanginanu-na si ka'am.

24Karawatu-bi dimu'an i paghigugma'-ko tungod si dati na pag'adda-ta kam si Kristo Jesus. Amen.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index