Search form

1 Corinto 2

1Mga kabugtu'an si pagtu'o, ngan kana'an-ko si ka'am nan pagpasamwak si mga tigpasumat-na si Diyos, ga'i liwat ako aggamit si mga malalom allingon pati' si mga pambihira kadunong. 2Ada'inan nan kay andang na si isip-ko nga day gana' na sata'uhan-ko ngan paghururuwang-ta pa kam anan kon ma'in hamok i mahi'unong si Jesu-Kristo, pati' i kamatayun-na si kudos. 3Pwira sinan, maluya liwat gayod i puhu'-ko ngan pada'inan-ko si ka'am nan ngan agpangurug-kudog ako tungod si kulba. 4Gana' si mga nagparapahalling-ko pati' si mga nagparapasamwak-ko nga naggamitan mga madunong pati' maka'a'aghat mga allingon, lugod klarado nga agtrabaho i gahum-na si Espirito, 5basi' i makapasarig si mga pagtu'u-bi, ma'in i kadunung-na si a'a, kundi' i gahum-na dina si Diyos.

I Kadunong

nga Tikang si Espirito

6Pero bisan kon da'inan sinan, aniya' kadunong nga papaturu'on kami' si mga matgas na pagtu'u-na, pero ma'in i kadunung-na si mga a'a sito panahon o si mga punu'-na mga iya nga ma'in na pira agtikawara' na i mga gahum-na. 7Ma'in to iya i nagtukoy kami', kundi' i tinago' kadunung-na dina si Diyos nga ga'i pa kinatu'anan si mga a'a. Myintras pa may aghimu-na i kalibutan agplano iya pagpakulaw si ka'angayan-na sigon sito kadunong. 8Gana' si mga puno' si ina'anto panahon nga agpakasayod sito, kay kon sayod mga iya, ga'i kunta' mga iya agpapaku'-na si kudos i Ginu'o nga panno' si maka'angayan kina'iya. 9Bisan kon agda'inan mga iya sinan, aniya' gihapon maka'anna' si Kasuratan:

Gana' makalugaring pagkukulaw

ngan gana' liwat makalugaring pagpakali,

o bisan pa i pagpahusto si isip-na

kon ay i mga nag'andam-na si Diyos para si mga magpanhigugma' si iya+

10pero agpakatu'an-nay to si kita si Diyos pina'agi si Espiritu-na.

Satugkad-na si Espirito i kalalum-na si bisan ay, bisan pa i gimalalumi isip-na si Diyos. 11Bisan ngani' si mga a'a, gana' makatu'anan kon ay i isip-na si addangan pwira si kalugaringun-na espirito. Si pariho pa'agi, gana' may makatu'anan kon ay i sana'an si isip-na si Diyos kon ma'in hamok i Espiritu-na 12ngan i mag'ayop si kita kam, ma'in i espirito magdalom si kalibutan, kundi' i Espiritu-na na dina si Diyos nga nagpabawa-na si kita basi' agpakatu'anan kita kam kon ay i nagparaparigalu-na si Diyos. 13Sanglit i mga sapahalling-ta kam, ma'in i mga allingon nga paluwa' hamok tikang si kadunung-na si a'a, kundi' mga allingon nga nagturu'-na si Espirito basi' agpakaguwa' i mga espirituhanon kamatu'uran pina'agi si mga espirituhanon allingon. 14I a'a nga ga'i nag'ayupan si Espirito, ga'i aka'ako' bisan ay parti si Espiritu-na si Diyos kay para si iya, gana' sito kapulsanan-na ngan ga'i iya sito akasabot kay kinasayuran to hamok si espirituhanon pama'agi. 15I a'a namay nga espirituhanon tugot paghusgar si bisan ay, pero ga'i iya pwidi sahusgaran-na si bisan say hamok aha'a.

16“Kay say i makasayod si isip-na si Paragdalom

nga pwidi to saturu'an-na?”+

Kundi' kita kam, agpaka'angkon si mga isip-na si Kristo.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index