Search form

1 Corinto 5

I Pagpapinda si Addangan

nga Grabi i Sala'-na

1Ungod may bali' i sumat nga aniya' addangan anan si ka'am nan nga abawa si sala' pag'ubay si sasindakan-na, pero ma'in nan hamok iya, kay i kasindak-na, iya i klasi nga ga'i ngani' agparabuhat-na bisan si ga'i magpanutu'o Diyos. Aniya' anan si mga kahuruwangan-bi lalla nga makitig'ob mismo si pinakangsa'i-na. 2Ngan ay kay mga mahaya dina i mga dalum-bi! Ma'in ba' nga mga masurub'on kam kunta' dina? Ay kay agtugot kam nga aghuwang pa iya si manniniripon pag'ampo'? Ma'in ba' angay hamok nga nagpapinda i magbuhat sinan siray pa? 3-4Bisan kon ga'i aghuwang si ka'am i puhu'-ko, awinan si ka'am aghuwang i gahum-ko pagdalom+ ngan human na dina aghusgaran-ko i magbuhat sito bilang magtunggo si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo nga day awinan hamok ako aghuwang si ka'am anan. Kon agtiriripon kam ngan i gahum-ko pagdalom awinan si ka'am hasta pa i gahum-na si Paragdalom Jesus, 5pa'intrigahu-bi nan a'a si Satanas basi' pina'agi si mas grabi pa kamutangan apara' i karuyag-na pagpakasala',+ ngan basi' atalwas iya si Allaw si Paghusgar-na si Paragdalom.

6Ma'in mahalap i pagparapamahambug-bi. Ga'i ba' kam agpakatu'anan nga si diki'it hamok pammatubo', saramahan-na sito i bug'os hinurna? 7Ala'u-bi i kada'an na pammatubo' basi' akapariho kam si baha'o hinurna nga gana' pammatubu'-na. Si kamatu'uran, da'inan na i kamutangan-bi kay nagbuno' na i nati karniro panhahalad para si pakan-ta kam pagpa'intom si Paglabay, nga iya si Kristo. 8Sanglit silibraran-ta kam i pyista nga gana' gamit-gamitay si kada'an pammatubo', nga iya i pagtarapun-tapunay si katuyu'an pagpasakit si la'in pati' karat'an. Lugod gamit-ta dina i pan nga gana' pammatubu'-na, nga iya i pagpasarig-sarigay si katangkod pati' si kamatu'uran.

9Pala'in-la'in i pa'agi-ta pagpakulaw si pagkumpurmi-ta. Ngan ari si dahulo surat-ko si ka'am, tigdiri'-ko si ka'am i pagkuntinwar si mga a'a nga magparapan'ubay si mga sasindakan-na nga agklaro i ga'i pagkumpurmi-bi si iya. 10Pero ga'i kam agpakasabot si karuyag sidngun-ko. Ma'in nga i nagtukuy-ko i mga ga'i magpanutu'o Diyos+ nga agparapan'ubay si bisan say hamok mga sasindakan-na, o i mga bintahuso si mga iya, i mga tulisan o ma'in ngani' i mga magkabararaw si bisan ay nga day agdiyus-na, kay kon da'inan sinan, agkinahanglan kam pagtalikot gayod si mga ga'i magpanutu'o.+ 11Sanglit ina'anto paklaru-ko si ka'am nga dakam agkuntinwar si a'a nga agpakilala nga adda bugto' si pagtu'o pero agparapaki'ubay pa si bisan say hamok sasindakan-na o ma'in ngani' bintahuso, o abaraw si bisan ay nga day agdiyus-na, paragutgot, paralango, o ma'in ngani' tulisan. Bisan pagtangka' si pagkakanan, dakam makihuwang si da'inan klasi a'a.

12Gana' labut-ko paghusgar si mga a'a nga ma'in sakop si manniniripon pag'ampo' ngan gana' liwat labut-bi sinan, pero kinahanglan ka'am i manhusgar si mga sakop sito. 13I Diyos i manhusgar si mga ma'in sakop. “Sanglit papindahu-bi nan a'a nga mara'at i binuhatan-na.”+

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index