Search form

1 Pedro 1

1Tikang to surat si Pedro, adda apostul-na si Jesu-Kristo.

Tigsurat-koy to para si mga pinili'-na a'a si Diyos nga day mga dayuhan hamok ato si kalibutan nga agpanwararak si mga prubinsya Ponto, Galacia, Capadocia, Asia pati' Bitinia. 2Agkapirili' kam sigon si dati na sakatu'anan-na si Diyos Tata' nga sa'angkun-bi nan kamutangan pina'agi si pagsalli'-na si Espirito Santo si mga kina'iya-bi nga magin diyusnon ngan basi' agpanunod kam si Jesu-Kristo. Sa'angkun-bi liwat nan pina'agi si kamatayun-na kay i laha'-na i makahugas si mga kasal'anan-bi pariho si pagpispis-na laha' si mga paraghalad siray.+

Amalako ako si Diyos nga agpangabunda kam si mapinalangga'on pagpanginanu-na pati' si kamurayaw-na.

I Pagdayaw si Diyos

si Gana' Kapapara'un-na

Pagla'om

3Darayawon i Diyus-na pati' Tatay-na si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo! Tungod si mahaya kalu'uy-na, agbuwanan-na kita kam baha'o kinabuhi' ngan agpaka'angkon kita kam si pagla'om nga gana' kapapara'un-na pina'agi si kabanhaw-na si Jesu-Kristo. 4Ngan tungod liwat sinan baha'o kinabuhi', agpaka'angkon kita kam si mga iriridaron nga gana' karurungkabun-na, gana' pagrara'atun-na, ngan gana' pag'i'ibanun-na nga awiray naghimos si langit para si ka'am. 5Pina'agi si pagtapud-bi, aglandungan-na kam si gahum-na si Diyos hasta pa si pagtakka-na si katalwasan nga nag'andam na pagpakatu'an si katapusan allaw. 6Tungod sinan dimu'an, aglipaya kam bisan kon kinahanglan kam dahulo angabat si mga kabidu'an si makali' panahon tungod si mga pala'in-la'in mga pagpurbar nga aragihan-bi. 7Pamaluwa' nan basi' akapurbaran nga ungod gayod i mga pagtapud-bi. Sayod kam nga kinahanglan i pagtunaw malabbat bisis si bulawan pag'ala' si lagud-na. Pero bisan ngani' kon simpiray nan ag'agi si api, aniya' gihapon titakka uras nga gana' na sinan balur-na. Ngan tungod kay mas mahaya i balur-na si pagtapud-bi kuntra si bulawan, kinahanglan nga nagpurbaran nan hasta nga agka'arala' i dimu'an nga day mga lagod. Sanglit pamaluwa' i mga pagpurbar basi' sakarawat-bi i pagdayaw-na si Diyos, kinakulawan i maka'angayan kina'iya-bi ngan agpaka'unrahan kam si pagpada'itu-na gihapon si Jesu-Kristo pagpakulaw si kalugaringun-na. 8Bisan kon ga'i pa iya sakulawan-bi, aghigugma'-bi iya. Ngan bisan kon ga'i pa liwat iya sakulawan-bi ina'anto, agpanutu'o kam si iya ngan panno' kam si maka'angayan kalipayan nga ga'i satugkad-na si allingon hamok. 9Ada'inan nan kay agparakarawat-bi na i katuyu'an-na si mga pagtapud-bi nga iya i padayon pagparatalwas si mga espiritu-bi hasta si kahastahan.

10Hi'unong namay sinan katalwasan, bisan siray pa mga panahon aniya' na mga paragsumat nga agparapamahalling andang hi'unong si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos si ka'am. Agmato gayod mga iya pag'anda' pahalap 11basi' sasayuran-na mga iya kon sumiran nan anakka ngan kon ay kamutangana i pagtakka-na. Iyay nan i nagtukuy-na si Espiritu-na si Kristo mag'ayop si mga iya si uras ngan pagtigu-na si mga arantusun-na si Kristo pati' si mga maka'angayan pamaluwa' kahuman sinan. 12Pirmi nagpakatu'an si mga iya nga ma'in para si mga kalugaringun-na i mga trabahu-na,+ kundi' para dina si ka'am i mga pagpahalling-na mahi'unong si mga hinabo' nga mga sapakalihan-bi na tikang si mga magparapasamwak si mahalap sumat si ka'am. Mga iya i magparapamasamwak pina'agi si Espirito Santo nga nagpabawa tikang si langit. Ngan bisan ngani' i mga anghel aghandom nga agpaka'ikmat sinan.

I Diyusnon Kinabuhi'

13Kon sugad, tungod si padayon pagtalwas si mga espiritu-bi, andamu-bi i mga huna'-huna'-bi si bisan ay buruhatuna. Ata'uha kam pagdalom si mga isip-bi ngan bug'usu-bi i mga pagla'um-bi si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos nga agdadara'on na tungod si pagpada'itu-na gihapon si Jesu-Kristo pagpakulaw si kalugaringun-na. 14Bilang mga masinunuron mga dadi', dakam na ag'abuyuni-bi i mga mara'at karuyag o aghimu'u-bi pangngingirugan i kinabuhi' nga sagara'an-bi siray ngan mga ignuranti pa kam. 15Lugod, magin diyusnon kam kunta' si bisan ay i binuhat-bi kay diyusnon may i mag'agda si ka'am. 16Pariho si maka'anna' si Kasuratan, “Kinahanglan nga magin diyusnon kam tungod kay diyusnon may ako.”+

17Aku'u-bi i kinabuhi' bilang mga dayuhan ato si kalibutan bawa i pagtahap si Diyos, tungod kay agparasangpit may kam si adda Tatay nga gana' nagkilingan-na si paghusgar si tinakkahan-na si trabahu-na si kada addangan si bug'os kinabuhi'-na mga iya. 18Aku'u-bi nan liwat kamutangan tungod kay ngan paglukat si ka'am tikang si gana' pulus-na kinabuhi' nga nagpapasa-na si mga kapapu'an-bi si ka'am, akatu'anan kam nga i nagpalukat ma'in inanna' nga apara' i balur-na pariho si salapi' pati' bulawan, 19kundi' i gimamahali laha'-na si Kristo. Akapariho iya si adda nati karniro nga gana' gayod pangundi'an-na. 20Andang iya nagpili' myintras pa may naghimo i kalibutan, pero nagpakulaw iya ato si kalibutan si damuri to mga allaw para si ka'am. 21Pina'agi si iya, agpanutu'o kam si Diyos, kay iya i magbanhaw si Kristo pati' i magpakulaw si ka'angayan-na, sanglit i mga pagtu'u-bi pati' i mga pagla'um-bi akapada'iray si Diyos.

22Ngan ina'anto agsihirigugma'aya kam si bug'os kasing-kasing-bi tungod kay human namay aglimpyahan-bi i mga kalugaringun-bi si makasasala' kina'iya-bi pina'agi si pagsunod si kamatu'uran basi' sa'angkun-bi i hul'os paghigugma' si igkasi-bi kabugtu'an si pagtu'o. 23Agsihirigugma'aya kam liwat tungod kay nagpan'allom na kam si kaduwa bisis+ pina'agi si allom ngan masarig allingun-na si Diyos ngan i nagpatudok si ka'am ma'in liso nga marurunuton kundi' liso dina nga gana' karurunutun-na.+ 24Pariho si maka'anna' si Kasuratan:

I mga a'a dimu'an akapariho si kagabunan,

ngan i mga ka'angayan-na dimu'an akapariho hamok si mga lalag burak si kapatagan.

Agka'uruga i mga gabon,

ngan agkataraktak i mga burak,

25pero i allingun-na si Paragdalom ga'i agliwat i kasarig-na hasta si kahastahan.+

Ngan iyay nan i allingon nga nagparapasamwak si ka'am.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index