Search form

1 Tesalonica 1

1Tikang to surat si kas Pablo, Silas, pati' Timoteo.

Tigsurat-koy to para si manniniripon pag'ampo' anan si syudad Tesalonica nga agpaki'adda si Diyos Tata' pati' si Paragdalom Jesu-Kristo.

Amalako ako si mga iya nga sa'angkun-bi i mapinalangga'on pagpanginanu-na pati' i kamurayaw-na mga iya.

I Pagpasalamat

pati' i Pagpangadyi'

2Agpasalamatan kami' pirmi i Diyos para si ka'am dimu'an si pagparapangadyi' kami'. 3Ga'i kami' alimot pag'intom atubang si Diyus-ta kam ngan Tatay-ta kam si mga trabahu-bi nga iya i binuwa'-na si mga pagtutu'u-bi, si mga pagpagal-bi nga iya i binuwa'-na si mga gugma'-bi, pati' si mga pagti'us-bi nga iya i binuwa'-na si dati kasiguruhan-bi pag'angkon si mga nag'anduy-bi si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo.

4Mga kabugtu'an si pagtu'o nga mga hinigugma'-na si Diyos, akatu'anan kami' nga agpamili'-na kam basi' agpakasakop kam si iya. 5Akapinugad kami' sito kay anakka si ka'am i mahalap sumat ma'in hamok si allingon, kundi' aniya' liwat gahum-na sito tungod si pag'ayup-na si Espirito Santo si kami' huwang i kasiguruhan kami' nga ungod to gayod ngan sayod kam kon ay i mga pagka'a'a kami' ngan paghuwang kami' pa si ka'am. Paray ray dimu'an si kahalapan-bi. 6Bisan kon bali labbat i mga kasakitan+ inabat-bi, agpangirog kam gihapon si kami' pati' si Ginu'o ngan agkarawat-bi i sumat bawa i kalipayan nga nagpumwan-na si Espirito Santo. 7Si da'inan pa'agi, agkahirimo may kam pangngingirugan si dimu'an mga magpanutu'o ari si mga prubinsya Macedonia pati' Acaya 8kay mismo ka'am i magpasara si sumat mahi'unong si Ginu'o, ngan ma'in hamok ari sinan mga prubinsya, kundi' kinabati'an liwat i sumat mahi'unong si pagtutu'u-bi si bisan singnga lugara. Sanglit ma'in na kinahanglan nga sabi kami' payto 9kay mismo mga iya agparapanumat kon ay klasiha i pagpanginanu-bi si kami' ngan primiro pagkarawat-bi si minsahi nagbawa kami'. Agsumat liwat mga iya kon pinapa'i-bi agtalikot i mga diyus-diyos para hamok sasirbihan-bi i gana' kamatayun-na ngan ungod Diyos 10bawa i pagpanimulat-bi si nagbanhaw-na Dadi' man langit. Iya si Jesus nga paragsapud-ta kam si titakka kastigu-na si Diyos.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index