Search form

1 Tesalonica 5

I Ma'angkon

si Pagpada'itu-na Gihapon

Efeso 6:10-18; 2Tim 2:1-4

1Mga kabugtu'an si pagtu'o, kon parti namay si pala'in-la'in panahon pati' mga pitsa, ma'in na kami' kinahanglan nga anurat pa si ka'am mahi'unong sito 2kay sayod namay kam nga i allaw pagpada'itu-na gihapon si Ginu'o anakka pariho si adda matangkaw nga paluwa' kon sangom si uras nga gana' manggasi. 3Si uras nga sigi paminugad i mga a'a, “Murayaw i dimu'an ngan gana' na sabarakahan-ta,” hintak agkamaratay i dimu'an nga bulag si Diyos. Ga'i to gayod mga iya salikayan-na pariho si paddi nga hintak sa'abat-na si tikaka'alluman na.

4Pero para si ka'am mga kabugtu'an si pagtu'o, kunta' ga'i kam akahintakan kon anakkay nan allaw pariho si matangkaw tungod kay ga'i may kam ag'istar si kalu'uman. 5Ka'am dimu'an puro dadi'-na si kadanta'an pati' mga dadi'-na si ka'allawon. Ma'in kita kam sakup-na si kasangumon o si kalu'uman. 6Kon sugad, ga'i kita kam amariho si ditangnga' nan nga sigi hamok paraturihay,+ kundi' magin alisto kita kam ngan ata'o pagdalom si isip-ta 7kay sangom i pagpaturi-na si mga parapamaturi nan, ngan kon malu'om na, iya i pagpamalangu-langu-na si mga para'inom. 8Pero tungod kay sakup-na may kita kam si allaw, kinahanglan ata'o kita kam pagdalom si mga isip-ta kam. Pasul'ut-ta kam bilang mga kutamaya-ta kam i mga pagtutu'u-ta pati' i gugma'-ta kam, ngan i dati kasiguruhan-ta si nag'anduy-ta katalwasan, iya may i ginamit-ta kam nga pinakahilmit. 9Ga'i kita kam agtu'inan-na si Diyos para hamok agsakit si kastigo, kundi' pag'angkon dina si katalwasan pina'agi si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo. 10Agpakamatay iya para si kita kam, basi' aghururuwang kita kam a'allom si iya bisan kon allom pa kita o minatay+ na kon anakka iya. 11Sanglit agsipurupasarigaya kam ngan agpaburubaskugaya kam si mga espirituhanon kinabuhi'-bi pariho si nagparabuhat-bi na ina'anto.

I Ultimo mga Panugun-tugon

12Agpalako kami' hamok si ka'am mga kabugtu'an, nga buwanan-bi si tama' pagrispitar i mga magbudlay anan si ka'am kay mga iya i magpamuno' si ka'am si dimu'an nga aniya' kalabtanan-na si Ginu'o ngan mga iya i magparapanwaydong si ka'am kon ay i mga angay nagbuhat-bi. 13Pakulawu-bi nga mahaya i pagdayaw-bi pati' paghigugma'-bi si mga iya tungod si mga trabahu-na. Ag'araddaha kam si kamurayaw. 14Iya payto i nagpalako kami' si ka'am mga kabugtu'an: Waydungi-bi i mga huruhubya'on, aghatu-bi i mga masisipgon, buligi-bi i mga maluya si espirituhanon kinabuhi' ngan palangahu-bi i paturus-bi si bisan say aha'a. 15Pasiguruhu-bi nga ga'i kam amulos si igkasi-bi kon agbuhatan-na kam mara'at, pero padayunu-bi i pagkadaluman pirmi si kada addangan o si bisan say pa may aha'a.

16Aglipaya kam pirmi; 17mangadyi'a kam pirmi si uras-uras; 18agpasalamata kam pirmi si bisan ay kamutangana; kay yaynan i katuyu'an-na si Diyos nga matuman anan si ka'am pina'agi si dati na pag'adda-bi si Kristo Jesus. 19Dakam ag'ulangu-bi i Espirito Santo,+20pariho si pagparapanhimullo' si makigpasumat-na si Diyos. 21Pamatu'uri-bi i dimu'an pagkulaw kon ungod to gayod binuhatan-na si Espirito Santo. Padayunon i trabahu-na si bisan say nga aniya' kata'u-na espirituhanon 22ngan likayin i bisan say magbawa si mga karat'an.

23Amalako ako mismo si Diyos nga pu'un-na si kamurayaw nga gana' makalaktawan si pagsalli'-na si mga kina'iya-bi para magin diyusnon. Agpalaku-ko nga padayon i gana' makabasol kamutangan-na si bug'os pagka'a'a-bi, si espirito, si kina'iya pati' si puho' hasta nga ga'i pada'ito gihapon i Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo. 24Tangkod i Diyos mag'agda si ka'am ngan sigurado buhat-nay to.

25Mga kabugtu'an si pagtu'o, mangadyi'a kam para si kami'. 26Pangumustahi-bi ako kon agbaragat kam si kabugtu'an pina'agi si sagrado pag'ururuk-urukay. 27Agmandu'an-ko kam atubang si Ginu'o nga tigbasa-bi to surat si dimu'an mga kabugtu'an.

28Amalako kami' nga padayun-na si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo i mapinalangga'on pagpanginanu-na si ka'am.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index