Search form

1 Timoteo 3

I mga Puno'

si Manniniripon Pag'ampo'

Buhat 20:17-35; 1Tim 5:17-25; Tito 1:5-9; 1Ped 5:1-4

1Yayto i ungod ngan tarapuran parahallingon: Kon aniya' addangan nga agtalinguha nga magin mangngataman si magpanutu'o,+ ag'anda' gayod iya si maka'angayan katungdanan. 2Kinahanglan nga gana' makabasol si iya, gana' la'in alla-na, ata'o pagdalom si mga isip-na, aglugaring pagdiri' si mga mara'at kina'iya-na ngan tigparispitar. Kinahanglan iya andam pag'istimar si bisan say, mata'o ngan disidido pagturo', 3ma'in paralango, ma'in masisinahon kundi' daluman nga mapinasinsyahon, ma'in parasamok, ngan ma'in makikwarta. 4Kinahanglan mahalap i pag'asikasu-na si kalugaringun-na panimalay ngan sapasunud-na i mga dadi'-na huwang i tama' pagrispitar si iya 5kay kon i lalla ga'i ata'o pag'asikaso si kalugaringun-na panimalay, iya pa ba' i pakata'u-na pag'ataman si manniniripon pag'ampo' si lugar-na? 6Kinahanglan liwat nga ma'in iya baha'o pa hamok abawa si pagtutu'o si Kristo, kay tingali anhaya i huna'-huna'-na ngan akapatukan pariho si patok nga sakarawat-na si Satanas. 7Kinahanglan liwat nga mahalap i pangulawan si iya si mga a'a nga ga'i pa anutu'o basi' ga'i iya akamalu'an ngan sadaya'an-na si Satanas.

8Parti namay si mga nagtu'inan bilang mga parapanginano+ si mga kinahanglanun-na si manniniripon pag'ampo', kinahanglan mga lalla nga rispitado, masilhag i kasing-kasing-na, ma'in paralango, ngan ma'in daya'on si pag'inanda' kwarta. 9Kinahanglan nga pirmi mga iya tuninungan-na i malalom ngan ungod pagturo'+ si pagtu'u-ta bawa i gana' tinago' si inisipan. 10Kinahanglan nga ag'agi dahulo mga iya si mga pagpurbar, katapos kon akalahos mga iya, pwidi na mga iya akasirbi bilang mga parapanginano si mga kinahanglanun-na si manniniripon pag'ampo'.

11Si pariho kamutangan, i mga alla-na may mga iya, kinahanglan mga danda nga rispitado, ma'in nga mga paragutgot, kundi' ata'o pagdalom si mga isip-na ngan akatapuran si bisan ay.

12Kinahanglan i adda parapanginano si mga kinahanglanon nga gana' la'in alla-na ngan mahalap i pag'asikasu-na si panimalay-na labihan na i pagpanginano si mga dadi'-na. 13I mahalap magsirbi, sa'angkun-na i mahalap pagkukulaw si iya si mga a'a pati' i kapusukado pagbuhat si dimu'an sigon si pagtapud-na si Kristo Jesus.

14Si pagsurat-ko sito si ka'aw, aniya' pagla'um-ko nga ga'i agliyat agsikulaway kita gihapon. 15Pero kon a'atraso may ako dina, yayto surat i magpakatu'an si ka'aw kon ay i angay buruhatun-na si mga ginsakupan-na si panimalay-na si Diyos, nga iya i bug'os manniniripon pag'ampo' si gana' kamatayun-na Diyos. I bug'os manniniripon pag'ampo', iya i harigi-na ngan kasarigan-na si kamatu'uran. 16Bali kagamhanan i malalom ngan ungod pagturo' hi'unong si tuluhu'an-ta nga magin diyusnon kita pariho si Kristo, ngan yayto i nag'arabuyunan-ta pag'ako' hi'unong si ungod pagtu'o:

Paluwa' iya nga aniya' puhu'-na pariho si bisan say aha'a,

ngan agpamatu'uran-na si Espirito Santo i pagkamatadung-na.

Sakulawan-na iya si mga anghel,

ngan nagpasamwak i mahi'unong si iya si mga nasyon.

Aniya' magpanutu'o si iya ato si kalibutan,

ngan nag'alsa iya pan langit nga kinakulawan i ka'angayan-na.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index