Search form

1 Timoteo 6

I mga Buruhatun-na

si Adda Uripon

nga Agtutu'o

1I dimu'an mga magpanutu'o nga akahuwang si mga magkagarapos si pagka'uripon tungod kay nagballi mga iya, kinahanglan buwanan-na mga iya i tagtawa' si mga iya si bug'os pagrispitar-na mga iya basi' ga'i akasamyangan i arun-na si Diyos pati' i mga pagturu'-ta kam. 2Para si mga uripon nga tawa'-na si magpanutu'o, kunta' ga'i agminusan-na i pagrispitar-na mga iya sito tungod hamok kay agburugto' mga iya si pagtu'o. Lugod, kinahanglan pahalap-na dina mga iya i pagsirbi kay i mga magpakaprubitsar si mga sirbisyu-na puro agpanutu'o ngan mamatapit si mga iya. Iyay nan i mga tururu'un-mo ngan papakibagawun-mo si mga iya.

I Paghigugma' si Kwarta

2Cor 8:1-15; 9:6-15; Roma 13:8
Flp 4:10-19; Hebro 13:5

3Kon aniya' magparaturo' si sala' tuluhu'an ngan ga'i iya ag'abuyon si mga tama' allingon hi'unong si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo pati' si mga turo' hi'unong si diyusnon kinabuhi', 4hambugiro iya ngan gana' saruman-dumanan-na bisan ay. Baliko' i kina'iya-na nga makihuhuwangon si mga diribati pati' hiriran mahi'unong hamok si mga allingon. Iyay nan i nagkatikangan-na si mga pagka'awa', si mga pagsaramok, si mga pagsamyang, si mga pagpasara si gana' hingtungdan-na suspitsa, 5pati' si mga hintak pagsisurusarumanay. Paluwa' to mga kina'iya bisan singnga mga iya agturo' ngan i mga magtarambak si mga iya puro na mga baliko' i inisipan-na nga nagsiyuhan si kamatu'uran. I pagkagasi-na mga iya nga agpakatipon mga iya kayamanan pina'agi si diyusnon kuno' kinabuhi'.

6Ungod, aniya' matipon espirituhanon kayamanan si a'a nga diyusnon i kinabuhi'-na kon akuntinto iya kon ay i tawa'-na. 7Kunta' akuntinto kita kam kay gana' may baga nagbawa-ta si paka'allum-ta, ngan gana' may liwat sabawa-ta kon amatay na kita. 8Pero kon aniya' na kinakan-ta kam pati' panaptun-ta, tama' hamok nga akuntinto kita sito. 9I mga a'a nga aghandom pagyaman, tulos abawa si mga tintasyon hasta nga agpakasal'ungan mga iya si mga pala'in-la'in karuyag. Tungod sinan karuyag, ga'i mga iya manginano si titakka ngan si katapus-tapusan, mismo maynan karuyag i makapalublob si mga iya si karat'an hasta nga amatay mga iya bulag si Diyos. 10Kay i paghigugma' si kwarta, iya i adda si mga gamot nga tinikangan si malabbat klasi karat'an. Aniya' mga a'a magkamaranglas gayod si kwarta nga agkaralilingo si mga pagtu'u-na ngan mga iya mismo i magpamapaddi si mga kasing-kasing-na pina'agi si malabbat kabidu'an.

I Waydung-na si Pablo

para si Timoteo

11Pero ka'aw nga adda tinapuran-na si Diyos,+ agrarabunusa pagtalikot sinan dimu'an ngan pursigiron i makapatadong si ka'aw, nga diyusnon i kinabuhi'-mo, i makapasarig si pagtapud-mo, i makapatuttot si ka'aw paghigugma', i makapagara' si ka'aw pag'ilob pati' i makapakulaw si kadaluman-mo. 12Maki'awaya nga anda'og kaw si mahalap kina'iya nagpanhingyap-mo tungod si pagtu'o. Angkunon i kinabuhi' nga gana' katapusan-na, kay iya i nag'agdahan-na si ka'aw si Diyos nga sa'angkun-mo siray ngan pamusngal-mo si mahalap pinahallingan atubang si malabbat tistigos pag'ako' si Kristo Jesus kon say iya si kalugaringun-mo. 13Agmandu'an-ta kaw atubang si Diyos, kay iya i magbuwan kinabuhi' si bisan say, pati' atubang si Kristo Jesus kay iya i magbusngal si mahalap pinahallingan pag'ako' kon say iya atubang si Pilato. 14Tu'uhon nan mga nagmandu'-koy nan si tul'id pagtu'o nga gana' makabasol hasta nga ga'i pa pada'ito gihapon i Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo. 15Atuman to pina'agi si pagdalum-na si Diyos si uras nagpili'-na. Iya i Diyos nga malipayon ngan murayaw, i addangan hamok Puno', i Hadi' si dimu'an mga hadi' pati' i Paragdalom si dimu'an mga paragdalom. 16Iya hamok i addangan nga gana' kamatayun-na, nga ag'istar si bali suri'aw danta' nga ga'i pwidi nagtapitan, nga gana' pa makakulaw ngan gana' makabuslong si iya. Iya i angay nagpa'unrahan ngan gana' katapusan-na si kagamhanan-na. Amen.

17Mandu'in i mga manggaranon si mga kalibutanon inanna' si ina'anto panahon nga ga'i pagpamahaya-haya ngan ga'i hamok agla'om si mga manggad-na nga ga'i akabuwan kasiguruhan, kundi' agla'om dina mga iya si Diyos nga ga'i pahuway si kabubuwan si kita si dimu'an kinahanglanun-ta basi' sa'angkun-ta i diyusnon kalipayan. 18Mandu'in mga iya pagbuhat mahalap, nga anyaman si mga mahalap binuhatan, nga magin mabinuwan-buwanon ngan andam pagpa'ambit si mga tawa'-na. 19Si da'inan pa'agi, agpakatipon mga iya para si mga kalugaringun-na si klasi si inanna' nga ahimo kasarigan para si titakka panahon. Mangno sa'angkun-na mga iya i kinabuhi' nga iya gayod i ungod kinabuhi'.

20Bantayin, Timoteo, i mga nagpamatapod si ka'aw. Likayin i mga bararagaw nga ma'in diyusnon pati' i mga turo' nga agkuntra si tuluhu'an-ta. Iyay nan i mga nagparapaminugad-na mga iya kata'o 21ngan aniya' na magpan'ako' sinan hasta nga agkaralilingo si ungod pagtu'o.

Amalako ako nga padayun-na si Paragdalom i mapinalangga'on pagpanginanu-na si ka'am dimu'an anan.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index