Search form

2 Corinto 7

1Mga hinigugma'-ko kahuruwangan, tungod kay agsa'aran-na kita kam si Diyos sito dimu'an, pagara'-ta kam i mga kalugaringun-ta paglikay si pagparapakasala' magin i kinakulawan o i sallod si kita. Maniguro kita nga sigi mamatgas i diyusnon kina'iya-ta pina'agi si pagtahap si iya.

Alipay si Pablo si Pagbag'u-na

si mga taga Corinto

2Buwani-bi kami' lugar si mga kasing-kasing-bi nga kinakulawan i paghigugma'-bi si kami'. Gana' mara'at buhat kami' si bisan say si ka'am, ngan ga'i kam aglipat kami' o ma'in ngani' agdaya'an kami'. 3Bisan kon i pagkagasi-bi nga agparabuhat-koy nan, ga'i kam agpatukan-ko si kastigo nga angay para sinan kay sigon si dati sumat-ko si ka'am, aghigugma' kami' kam ngan gana' makapabulag si kita kam bisan pa i kamatayon. 4Ga'i ako agruha-duha pagdayaw si ka'am kay mahaya i pagtapud-ko si ka'am. A'aghat ako ngan bisan kon aniya' mga kasamukan kami', ga'i nan aka'ulang si mga kalipayan kami'.

5Kay ngan pada'iray kami' si prubinsya Macedonia, gana' si kami' durudiskansuhay ngan nagparasamok balang ta'ud-ta'od. Pirmi aniya' manguntra si kami' ngan gana' pahuway-na si mga kabaraka kami'. 6Pero i Diyos nga ata'o pagli'aw si mga magpakawara'an pagla'om, iya liwat i magli'aw si kami' tungod si pagtakka-na si Tito. 7Ma'in hamok tungod si pagtakka-na, pero labihan na i sumat-na nga ali'aw iya mahi'unong si ka'am. Agsumatan-na kami' nga agkararuyag kam pag'ikukulaw si ako ngan agkabirido' kam si pagpapaddi-bi si kasing-kasing-ko. Sasayuran-ko liwat nga bali kam kadisidido pag'apin si ako pati' pagbulig si trabahu-ko ngan pina'agi sinan dimu'an, akatambahan i kalipayan-ko.

8Bisan kon akabuwan si ka'am kabidu'an i surat-ko siray, ga'i ray agbasulan-ko. Agbasol gad ako ngan dahulo si pakakatu'an-ko nga agkabirido' kam si makali' uras si surat-ko. 9Pero alipay gayod ako ina'anto, ma'in tungod kay sapabidu'-ta kam, pero tungod kay pina'agi si kabidu'an-bi, agpakabasol kam huwang si pagbag'o. Aggamit-na si Diyos i kabidu'an-bi sigon si katuyu'an-na ngan tungod sinan gana' mapirdi si ka'am ni ay pa may si mga buhat kami'. 10I diyusnon kabido', iya i magbuwan si a'a isip pagbasol huwang si pagbag'o basi' agtatapit iya si Diyos ngan ma'in barasulan bisan ay i sa'agihan-ta pada'iray si katalwasan nagtatakka-ta. Pero i kabidu'-na si kalibutanon a'a, iya dina i makapatala si iya si Diyos hasta nga akabulag na iya si uras si kamatayon. 11Kulawi-bi daw kon ay i sa'angkun-bi tungod sinan diyusnon kabido': Awinan na si ka'am i pagpaniguro pagtuman si karuyag-na si Diyos, i pagpamatu'od nga ga'i kam angabuyon si sala', i pag'abat-bi kabidu'an hi'unong si magbuwan kamamalu'an, i kabaraka-bi nga a'among kam si titakka kastigo sinan a'a, i mga pag'anduy-bi nga agka'aradda kita kam, i kadisididu-bi pag'apin si ako, ngan i pagpanginanu-bi si pantay paghusgar si sala'an. Ngan ato sito dimu'an agpamatu'uran-bi nga gana' labut-bi si mahinabo'. 12Sanglit bisan kon akasurat ako da'iray si pa'agi ray si ka'am, ma'in ray para si kahalapan-na si magbuhat mara'at si la'in o para si makabuhatan, pero paray ray basi' agpaka'intom kam kon ay i kahaya-na si pagpanginanu-bi si kami' sigon si dati sakatu'anan-na si Diyos. 13Sanglit, tungod kay atuman to, akakarawat kami' kali'awan.

Pwira pa sinan, akatambahan pa liwat i kalipayan kami' tungod si kalipay-na si Tito kay agbuwanan-bi kamurayaw i kasing-kasing-na. 14Agparadayaw-ko kam si iya, ngan ga'i may liwat ako agpakamalu'an-bi. Kamatu'uran i dimu'an nagparasumat kami' si ka'am, ngan pariho sinan agpamatu'od nga ungod may liwat i dimu'an pagdayaw kami' si ka'am ari si Tito. 15Si paka'intum-na si pagkamasinunurun-bi, akatambahan pa liwat gayod i paghigugma'-na si ka'am kay agpama'ubos kam bawa i mahaya rispito ngan pag'istimar-bi si iya. 16Mahaya gayod i kalipay-ko ina'anto tungod kay hul'os na i pagtapud-ko si ka'am.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index