Search form

2 Pedro int

Pagbulig Pagsabot Sito Surat

I magsurat sito, iya si Simon Pedro nga apostul-na si Jesu-Kristo (1:1). Addangan iya si magpakakulaw ngan agla'in i puhu'-na si Jesus kari'i-na mga iya si bukid (1:16-18; Mateo 17:1-5). Agpinugad iya nga iyay to i kaduwa surat-na (3:1) ngan agkilala-na si Pablo bilang “hinigugma'-ta bugto'” (3:15).

Agsurat-nay to si Pedro si katapusan banda si kinabuhi'-na (1:12-15) para si pariho gihapon mga a'a nagpansuratan-na si primiro surat-na. Tungod kay nagmatay si Pedro sallod si pagtinagal-na si Emperador Nero nga takka si ta'on 68 AD, i pagsurat sito awinan tangnga' si mga ta'on 65 pati' 68 AD (mga 35 anyos kahuman abanhaw si Jesus).

Ari si primiro surat-na si Pedro agtugon iya kon pinapa'i-na si manniniripon pag'ampo' pag'atubang si mga kakurihan inagi-na mga iya tungod si pagpasakit-na si mga iya si ga'i magpanutu'o (1Ped 4:12). Ato si kaduway to surat-na, agtugon iya kon pinapa'i-na mga iya pag'atubang si mga burubullo' paragturo' pati' si mga makibubuhaton si karat'an nga akasalakot si grupu-na mga iya (2:1; 3:3-4). Ato si duway to mga surat-na si Pedro, bilang mangngataman si mga karniru-na si Kristo (Juan 21:15-17), agtalinguha iya nga agpaka'ala' liksyon i nagpansuratan-na nga i pagtu'u-na mga iya agbungyod si mga buhat-na. Aniya' bali tallo katuyu'an-na si Pedro pagsurat sito: 1. Pagdagka si a'a nga agtubo' bilang Kristiyano (1:1-21) 2. Pagkuntra si mga sala' nagturo' (2:1-22) 3. Pag'aghat pag'andam pirmi kay sigurado nga pada'ito gihapon i Ginu'o (3:1-18).

I Pagtunga'-tunga' Sito Surat

1. I Pagpakilala (1:1-2)

2. I Pag'agda-na ngan Pagpili'-na si Diyos (1:3-11)

3. I Makigpasumat-na si Diyos si Kasuratan (1:12-21)

4. I Tinakkahan-na si mga Burubullo' Paragturo' (2:1-22)

5. I Pagpada'itu-na Gihapon si Ginu'o (3:1-18)

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index