Search form

2 Tesalonica int

Pagbulig Pagsabot Sito Surat

I magsurat sito, iya si Pablo. Kulawin na hamok ari si pahina 394 pagpasayod si bug'os pagka'a'a-na si Pablo. Agsurat-nay to para si manniniripon pag'ampo' ari si syudad Tesalonica nga agpaki'adda si Diyos, i Tatay-na mga iya, pati' si Paragdalom Jesu-Kristo (1:1).

Siguro agsurat-nay to si Pablo ngan kari'i-na si syudad Corinto kahuman si panakka-na kas Silas pati' Timoteo man Tesalonica pagtuli si primiro surat-na si Pablo. Aniya' mga annom bulan i paglat'angan-na si primiro surat pati' si kaduway to.

Bisan kon sakarawat-na na si manniniripon pag'ampo' si syudad Tesalonica i primiro surat-na si mga iya si Pablo, ga'i pa hamok gihapon mga iya akasayuran hi'unong si pagpada'itu-na gihapon si Kristo. Ada'inan mga iya sinan tungod kay aniya' magparapansumat nga manatu'o na kuno' dina i Ginu'o (2:2). Sanglit agpabawa si Pablo si kaduway to surat pagpasayod si mga iya nga i allaw si pagpada'itu-na gihapon si Ginu'o ga'i anakka hasta nga ga'i pa paluwa' i masinupakon a'a nagtagama nga akapan'impyirno dungan si makusog pagribildi-na si mga a'a kuntra si Diyos (2:3).

Ag'aghat-na liwat mga iya si Pablo pagpaniguro nga ga'i mga iya agkabarantad si mga pagtutu'u-na (2:15) ngan da'inan may nga akapadayon mga iya si kada mahalap buhat (2:16-17; 3:4) bisan tangnga' si mga kasakitan tungod si pagtutu'o pati' si mga pagpurbar (1:4). Aniya' si mga iya nga ahimo pasangil i ma'in na pira pagpada'itu-na gihapon si Ginu'o sanglit agmandu'an-na liwat mga iya si Pablo nga ga'i pagparapanhinubya' lugod nga maniguro mga iya pagtrabaho pariho si buhat-na si Pablo (3:6-13).

I Pagtunga'-tunga' Sito Surat

1. I Pagpakilala (1:1-2)

2. I mga Pasalamat pati' i mga Pangadyi' (1:3-12)

3. I mga Pada'an si Pagpada'itu-na Gihapon si Paragdalom (2:1-12)

4. I Magkapirili' Pag'angkon si Katalwasan (2:13-17)

5. I Pag'alayon Pagpangadyi' (3:1-5)

6. I Waydong para si mga Huruhubya'on (3:6-15)

7. I Ultimo mga Pangumusta (3:16-18)

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index