Search form

3 Juan int

Pagbulig Pagsabot Sito Surat

I magsurat sito, iya gihapon si apostol Juan nga magsurat liwat si primiro duwa surat. Pariho si kaduwa surat-na, agtukuy-na gihapon ato i kalugaringun-na bilang “mahanak si pagtu'o” (birsikulo 1).

Nagsurat to sallod si pariho mga ta'on nga nagsurat i primiro pati' kaduwa surat-na (85-95 AD).

Agsurat-nay to tungod kay i nagpabawa-na mga paragturo' pada'iray si prubinsya Asia nagdiri' si adda grupo si magpanutu'o nga nagpunu'an-na si Diotrefes. Pwira pa sinan, si Diotrefes agpa'itsapwira liwat tikang si manniniripon pag'ampo' i bisan say nga agpanginano si mga paragturo' nagpamabawa-na si Juan. Agsurat liwat si Juan sito pagdayaw si Gayo tungod si pagpanginanu-na si mga paragturo' nagpabawa-na ngan da'inan may pagpada'an liwat si Diotrefes hi'unong si mga buhat-na nga ma'in tama'.

I Pagtunga'-tunga' Sito Surat

1. I Pagtikang (birsikulo 1)

2. I Pagdayaw si Gayo (birsikulo 2-8)

3. I Pagbukwat si Diotrefes (birsikulo 9-10)

4. I Pag'aghat si Gayo Parti si Demetrio (birsikulo 11-12)

5. I Pangultimo mga Allingon (birsikulo 13-14)

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index