Search form

Mga Buhat 13

Agtu'inan-na si Espirito Santo

kas Bernabe pati' Saulo

Bilang mga Misyunaryo

1Aniya' mga paragsumat pati' mga paragturo' nga sakop si manniniripon pag'ampo' ari si syudad Antioquia nga iya kas: Bernabe, Simeon nga nag'anga'an Nigro, Lucio nga taga sunsari'i si syudad Cirene, Manaen nga nagpahaya siray paghuwang-huwang si gubirnador Herodes,+ pati' si Saulo. 2Adda bisis ngan pagpangampu'-na si Paragdalom si manniniripon bawa i pagpu'asa, agpakatu'an-na mga iya si Espirito Santo, “Tagamahu-bi si Bernabe pati' si Saulo para si nagpatu'in-ko si mga iya trabaho.” 3Sanglit padayon i pagpamu'asa-na ngan agpamangadyi' hi'unong si duwangan to. Kahuman sinan, nagpandu'unan to si mga palat-na si mga mahanak si pagtu'o pagpatubyan si mga iya si katungdanan. Mangno nagpamataliwan.

Agparapasamwak kas Bernabe

ari si Cipre

4Sanglit, tungod kay i Espirito Santo i maglihog kas Bernabe pati' Saulo, padalugdog mga iya pan bungto Seleucia kon singnga mga iya patalabok pan isla Cipre. 5Si panakka-na mga iya si Salamina nga adda syudad ari, agtikang dayon mga iya pagwali si allingun-na si Diyos ari si mga sinaguga-na si mga Hebro. Huwang si mga iya si Juan Markos nga nagpabaya'-na mga iya.

6-8Agparapamalatas mga iya si mga kaburubungtuhan si bug'os isla hasta nga anakka mga iya si syudad Papos. Mata'o i gubirnador ari nga nag'arunan Sergio Paulo. Aglihog to pag'ala' si kas Bernabe pati' Saulo kay aruyag iya amati' si allingun-na si Diyos. Si pag'araratubang-na na mga iya, aniya' andang ari tinapuran nga huwang si gubirnador. Hebro iya nga nag'arunan Bar-Jesus pero si Grikuhanon Elimas i pag'aron si iya. Tambalan iya nga bantugan si pagti'aw pati' si pagtigo si titakka. Agparapakunu-kunoy to nga paragsumat-na iya si Diyos. Si pagparapamati'-na si gubirnador si kas Bernabe, agkuntra si Elimas si mga pinahallingan-na mga iya. Maniguroy to gayod nga ga'i abawa i gubirnador si pagtu'o. 9Mangno si Saulo nga kilala liwat si aron Pablo, amuslong ari si Elimas. Agdaluman-na iya si Espirito Santo ngan aminugad, 10“Sapat-na kaw si Satanas ngan kuntra-na kaw si dimu'an katadungan! Agsunod kaw gayod si karat'an ngan daya'on kaw. Ga'i ba' kaw pahuway pagbaliko' si mga matadong pama'agi pagsunod si Paragdalom? 11Ina'anto akatuhunan kaw si kastigu-na si Paragdalom. Abuta kaw ngan ga'i kaw akakulaw si danta'-na si allaw tubtob si nagtala'an-na si Diyos.”

Abuta dayon iya ngan agparapangarap-karap addangan pagpatuttot si iya. 12Pakakulaw-na si mahinabo' si Elimas, anutu'o dayon i gubirnador kay ag'usa gayod iya si gahom nga paluwa' tikang si nagparaturo' mahi'unong si Paragdalom.

Agparapasamwak kas Pablo

ari si Antioquia, Pisidia

13Amanakay paraw kas Pablo pati' i mga kahuruwangan-na tikang si Papos pada'iray si Perga nga syudad si Pamfilia. Kundi' ngan kari'i-na na mga iya, pa'amban si Juan si mga iya ngan pabwiltay to dina pan Jerusalem. 14Tikang si Perga pada'iray mga iya si Antioquia, Pisidia. Si Allaw Pandidiskanso, pasallod mga iya si sinaguga ari ngan aningkulo'. 15Pakahuman si mga barasahon nga nag'ala' tikang si Bala'ud-na si Moises pati' si Nagpanurat-na si mga Paragsumat, aniya' naglihug-na si mga puno' si sinaguga pagpinugad si mga iya, “Mga kabugtu'an, kon aniya' sumat-bi nga aka'aghat si mga a'a, alayon amahallinga kam.”

16Anunggo si Pablo ngan agsinyas pagpamingaw ngan aminugad, “Amati'a kam si ako, ka'am mga a'a-nay nan si Israel hasta pa ka'am mga ma'in nan Hebro nga matinu'uhon si rilihiyon kami' mga Hebro. 17I Diyus-na si mga a'a-na si Israel, iya i magpili' si mga kapapu'-papu'an-ta kam pati' i magpa'asinso si mga iya dungan si paglalabbat-na mga iya tikang pa ngan pagpangistar-na ari si Ehipto bilang dayuhan. Kinakulawan i mahaya gahum-na si paggiya-na si mga iya paggawas sinan nasyon 18ngan ag'antos iya si mga gawi'-na ari si disyirto sallod si kwarinta anyos. 19Mangno, iya i magpirdi si mga ka'aha'an si pito' nasyon ari si Canaan ngan agpumwan-na i mga pitak-na si mga ginsakupan-na bilang nag'iridar-na mga iya. 20Ahinabo' nan dimu'an sallod si kwatro syintos singkwinta anyos.

“Kahuman sinan, agbuwanan-na mga iya si Diyos mga huwis pagpuno' tubtob si panahun-na kas Samuel nga paragsumat-na. 21Mangno agpalako i mga a'a adda hadi' ngan agpumwan-na si mga iya si Saulo nga aghadi' tubtob si kwarinta anyos. Dadi'-nay to iya si Kis, nga sakop si pamilya Benjamin. 22Pakahuman pagbawi' si pagkahadi'-na si Saulo, agtu'inan-na si Diyos si David nga magin hadi'-na mga iya. I Diyos mismo magpakatu'an si mga a'a hi'unong si iya si pagpinugad-na: ‘Si dimu'an sakilala-ko, si David nga dadi'-na si Jesse, iya gayod i maka'irog si kina'iya-ko. Buruhatun-na i dimu'an karuyag-ko.’

23“Tikang si mga ka'uru'ampuhan-na sito lalla i Paragsalbar Jesus, nga nagpabawa-na si Diyos paghadi' si Israel sigon si dati sa'ad-na. 24Myintras abantog si Jesus, agparapasamwak si Juan Paragbunyag nga kinahanglan agpamakulaw i dimu'an a'a-na si Israel nga agbasol huwang si pagbag'o pina'agi si pagpabunyag. 25Si paghinapus-tapus-na si trabahu-na si Juan, aminugad iya, ‘Say i pagkakilala-bi si ako? Ma'in ako i nagparapanimulat-bi, pero tipada'ito iya kahuman si ako. Ma'in ngani' ako angay bisan pagbak'ad si sintas-na si sapatus-na.’”

26Agpadayon si Pablo pagsumat, “Mga kabugtu'an nga ka'ampu-ampuhan-na si Abraham, huwang na kam mga ma'in nan Hebro nga matinu'uhon si rilihiyon kami' mga Hebro, tuninungi-bi to. Kita kam dina i nagpatakkahan si sumat hi'unong si pa'agi nga atalwas i a'a, 27kay sumatan-ta kam, i mga a'a si Jerusalem angabuyon si mga punu'-na nga ga'i pagkilala si Jesus. Lugod, si karuyag-na mga iya nga nagmatay to, si ma'in tinuyo' agtuman-na dina mga iya i mga allingun-na si mga paragsumat nga nagparabasa balang Allaw Pandidiskanso. 28Bisan ga'i mga iya aka'anda' tama' rason nga angay pagpatok kamatayon, agpalaku-na mga iya si Pilato pagpamatay si iya. 29Ngan atuman na i dimu'an maka'anna' si Kasuratan hi'unong si iya, tighaw'as-nay to mga iya tikang si day sanga-na si kayo+ ngan tighulid-nay to si kwiba panlalabbungan. 30Pero agbanhaw-na iya si Diyos, 31ngan sallod si pira allaw kinakulawan iya si mga kahuruwangan-na siray pagbiyahi tikang si prubinsya Galilea pan Jerusalem. Mga iya ina'anto i magpantistigos mahi'unong si iya atubang si mga igkasi-ta.

32“Pakatu'an kami' si ka'am i mahalap sumat: I nagpasa'ad-na si Diyos si mga kapapu'-papu'an-ta kam mga Hebro, 33atuman ato si kita kam ngan pagpa'undong si Jesus bilang Paragsalbar. Aniya' maka'anna' mahi'unong sito buhat si kaduwa Salmo:

Ka'aw i Dadi'-ko;+

ina'anto publikar-ko nga ako i Tatay-mo.+

34-35Pwira pa sinan, tungod kay aniya' sa'ad-na si Diyos maka'anna' si Kasuratan:

Tuman-ko i nagsa'ad-ko si David

nga gana' la'in kon ma'in i dimu'an nga makatapuran ngan diyusnon kararawatun-mo,+

aniya' liwat maka'anna' si Kasuratan mahi'unong si pagbanhaw-na si Jesus nga ga'i arunot i bangkay-na:

Ga'i ako agtugot nga arunot i bangkay-na si Sagrado Nagtagama-ko.+

36“Parti si David akatu'anan kita nga agsirbi iya si katuyu'an-na si Diyos. Si pakamatay-na, naglabbungan iya huwang si mga kapapu'-papu'an-na ngan arunot i bangkay-na. 37Kundi' i nagbanhaw-na si Diyos, ga'i ag'agi pagkarunot. 38Sanglit mga kabugtu'an, aruyag ako agpakatu'an si ka'am nga si Jesus i nagtukoy nga Gisurusagraduhi Tinu'inan ngan pasamwak-ko nga pina'agi si kamatayun-na, apasaylo i sala'. 39Gana' nagkwinta matadong si pangulawan-na si Diyos pina'agi si pagsunod si bala'ud-na si Moises kundi' agkwinta-na matadong i kada addangan nga padayon si pagtutu'o si Jesus. 40Agmatuha kam nga ga'i ahinabo' si ka'am i nagpinugad-na si mga paragsumat:

41Ka'am magparatamay nan, manginanuha kam pahalap.

Sigurado panno' kam si pag'usa pero amatay kam gihapon bulag si Diyos

kay aniya' buruhatun-ko myintras allom pa kam nga ga'i kam anutu'o

bisan kon aniya' magpasayod si ka'am nga kamatu'uran to.”+

42Mangno agdahulo kas Pablo pati' Bernabe paggawas si sinaguga, sanglit aniya' mamungyod si mga iya pag'imbitar nga pagpahalling pa mahi'unong sito si manunod Allaw Pandidiskanso. 43Kahuman pagpalitira si magtiriripon, malabbat i mamukod si kas Pablo. Aniya' si mga iya mga Hebro pati' mga rilihuso nga magkabarawa si mga rilihiyun-na. Sanglit agpadayon pa kas Pablo pagpasayod mahi'unong si nagpanwali-na bawa i pag'aghat sito mga a'a nga agpasigi si pagtapud-na mga iya si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos.

44Si manunod Allaw Pandidiskanso, haros i dimu'an a'a si bug'os syudad agtiriripon pagpakali si allingun-na si Paragdalom. 45Si pakakulaw-na si mga Hebro si katabbul-na sito mga a'a, aniya' si mga iya nga bali i ka'awa'-na ngan agparahimullu'an-na mga iya i nagparapahalling-na si Pablo.

46Pero pusukado dina kas Pablo pati' Bernabe pagsupla si mga iya. Aminugad si Pablo, “Kinahanglan wali kami' dahulo si ka'am i allingun-na si Diyos. Kundi' kay andiri' may kam, klarado nga ga'i kam aburubantad ngan ma'in kam angay pag'angkon si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. Sanglit pada'iray na hamok kami' ina'anto si mga ma'in Hebro 47basi' atuman i nagtagamahan-na si kami' si Paragdalom:

Aghimu-ta kaw danta' para si mga ma'in Hebro,

basi' ka'aw i mamakatu'an si dimu'an mga a'a kon pinapa'i mga iya atalwas.”+

48Si pakapakali-na sinan si mga ma'in Hebro, alipay mga iya ngan agdayaw-na mga iya i allingun-na si Paragdalom. Agpanutu'o i dimu'an nga nagpangandam pag'angkon si kinabuhi' nga gana' katapusan-na.

49Agsara i allingun-na si Paragdalom si dimu'an lugar palibot siray syudad. 50Tungod sinan, aniya' mga kilalado danda nga matinu'uhon si rilihiyun-na si mga Hebro pati' mga mahaya a'a si syudad nga sa'aghat-na si mga Hebro pagkuntra si kas Pablo pati' Bernabe. Agparapamasakitan-nay to mga iya tungod hamok si mga pagtu'u-na hasta nga nagpamapinday to ari siray lugar. 51Sanglit papaspas-na mga iya i alpug-na si mga kitid-na pagpakatu'an nga anggana' na baratunun-na mga iya si mga a'a ari ngan agdiritso mga iya si syudad Iconio. 52Bisan kon da'inan sinan i manakka si kas Pablo, agkarilipay i magkabirilin inadalan ngan agpandaluman-nay to si Espirito Santo.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index