Search form

Mga Buhat 18

I Pag'istar-na si Pablo

ari si Corinto

1Kahuman si pira duminggo pag'istar-na ari si syudad Atenas, agdiritso si Pablo pan syudad Corinto. 2Aniya' sakilala-na ari Hebro nag'arunan Aquila, nga taga sunsari'i si prubinsya Ponto. Anakka payto hamok man prubinsya Italia huwang i alla-na nag'arunan Priscila tungod kay aniya' mandu'-na si Emperador Claudio si dimu'an mga Hebro pagpagawas ari si Roma. Agtungbalay-nay to mga iya si Pablo. 3Mga kapararihu-nay to parahimo tulda sanglit makisangpot iya ari basi' ag'aradda mga iya pagtrabaho. 4Balang Allaw Pandidiskanso agparapasayod si Pablo si mga Hebro pati' si mga Griko ari si sinaguga basi' kunta' sa'aghat-na si pagtu'o.

5Ngan panakka-na kas Silas pati' Timoteo tikang si prubinsya Macedonia, gana' la'in nag'arup-na si Pablo kon ma'in hamok i pagwali. Sigi iya sumat si kamatu'uran si mga Hebro nga i nagparapanimulat-na mga iya Tinu'inan Mannanalwas, gana' na la'in kon ma'in si Jesus. 6Pero agparapanupak-na ngan agparapanhinunu'u-na hamok si mga Hebro si Pablo. Sanglit agpaminugad-na, “Kon ka'am mismo maghusgar si kalugaringun-bi, ka'am i barasulon! Gana' na baratunun-ko sito si ka'am. Ambanan-ta kam tikang ina'anto basi' sa'arup-ko namay i mga ma'in Hebro si pagpasamwak si mahalap sumat,” ngan patalikot dayon iya.

7Mangno pa'amban kas Pablo si sinaguga basi' i pagtiriripun-na mga iya alalin pada'iray si manunod ruma' nga tawa'-na kas Tito Justo, nga matinu'uhon si rilihiyun-na si mga Hebro. 8Huwang sito i punu'-na si sinaguga nag'arunan Crispo kay agtutu'o iya si Ginu'o hasta pa i bug'os pamilya-na. Ngan pagparapamakali-na si mga taga Corinto si Pablo, aniya' malabbat magpanutu'o ngan makabunyagan.

9Adda sangom, pina'agi si maka'urusa kurulawan, agsumatan-na si Ginu'o si Pablo, “Dakaw atalaw. Pasigihon hamok nagparapahalling-moy nan, ngan dakaw pahuway, 10kay atiya' ako pagdamay si ka'aw. Bisan kon aniya' manlusob si ka'aw, gana' mamuso' pagpapaddi si ka'aw, kay malabbat mga ginsakupan-ko ato sito syudad.” 11Sanglit, ag'istar si Pablo ari adda ngani' tunga' ta'on pagturo' si mga iya si allingun-na si Diyos.

12Sallod sinan panahon, si Galio i gubirnador ari si Acaya. Sin adda agkurunsabo i mga Hebro pagdakop si Pablo ngan agbawa-na mga iya pan husgado. 13Mangno, agpanumbong mga iya, “Agpara'aghat-na sito lalla i mga a'a pag'ampo' si Diyos si mga pa'agi nga agsupak si bala'od.”

14Si pamahalling-na na kunta' si Pablo, agpinugad-na si Galio i mga Hebro, “Aniya' kunta' pulus-na si ako pagpamati' si ka'am kon mahi'unong ba' si adda kinapilyuhan o ma'in ngani' adda mahaya kasal'anan i mga sumbung-bi. 15Pero ka'am na hamok manuhay kay parti may nan dina si nagdiriskusyunan-bi hi'unong si mga kalugaringun-bi allingon, aron pati' bala'od. Ga'i ako anhusgar kon da'inan sinan.” 16Sanglit, agparabaw-na mga iya ari si husgado. 17Aniya' punu'-na si sinaguga nag'arunan Sostenes, ngan iya i makalugtukan si kasina-na si mga a'a. Agparapandasuk-nay to mga iya si hawan-na si husgado, pero ga'i manginano si Galio bisan ay mga nagpanhimu-na.

I Pagbwilta-na kas Pablo

pan Antioquia

18Maliyat pa dina i pag'istar-na si Pablo ari si Corinto. Mangno agsarit iya si mga kabugtu'an-na si pagtu'o pagtaliwan pan prubinsya Siria huwang kas Priscila pati' Aquila. Aniya' bungto pandudu'ungan nag'arunan Cencrea nga sakop si Corinto kon singnga agpaburog iya sigon si mga tuluhu'an-na si mga Hebro pagpakulaw nga aniya' sa'ad-na si Diyos. Kahuman sinan patalabok na mga iya. 19Mangno pahapit dahulo mga iya si syudad Efeso, kon singnga agbilin-na si Pablo kas Priscila pati' Aquila ngan aglugaring dayon iya pada'iray si sinaguga ngan ari agparapahalling si mahalap sumat pagpasayod si mga Hebro. 20Aghawiran-na iya si mga magpamakali pag'istar maliyat-liyat pa, pero amaribad iya. 21Myintras iya pa'amban aniya' sa'ad-na, “Pabwilta ako kon iya i tuyu'-na si Diyos.” Mangno amanakay gihapon iya paraw.

22Si pasalta-na ari si syudad Cesarea, pasagka dayon iya pan Jerusalem pagpangumusta si manniniripon pag'ampo', mangno agbaktas iya pagbalik pada'iray si syudad Antioquia. 23Kahuman si pira duminggo ari, pataliwan namay si Pablo. Agparalibut-na i mga pala'in-la'in bungto si bug'os Galacia pati' Frigia pagpasarig si mga pagtu'u-na si dimu'an inadalan.

Agparapasamwak si Apolo

ari si Efeso

24Siray uras, aniya' Hebro manakka ari si Efeso nag'arunan Apolo, nga taga sunsari'i si syudad Alejandria. Mata'o gayod iya labihan na kon hi'unong si Kasuratan. 25Nagturu'an na iya si pa'agi pagsunod si Paragdalom, ngan masagha' gayod iya si pagpahalling. Agmatuhan-na gayod i nagparaturu'-na mahi'unong si Jesus, bisan kon i sata'uhan-na tubtob hamok si pagsabut-na si pagparabunyag-na si Juan siray. 26Siray mga allaw, pusukado iya pagparapahalling ari si sinaguga. Ngan pakabati'-na kas Priscila pati' Aquila si iya, akatu'anan mga iya nga kulang pa i pagsabut-na. Sanglit ag'agda-na iya pada'iray si mga ruma'-na ngan ari mas nagpaklaro i pag'isplikar si iya si pa'agi pagsunod si Diyos.

27Ngan pakapinsar-na si Apolo pakatba pan Acaya, agparasagda-na iya si mga kabugtu'an pagpadayon si planu-na. Mangno agpanurat to si mga inadalan ari pagpanginano si iya. Si panakka-na ari, mahaya gayod i sabulig-na para si mga a'a magpanutu'o tungod si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Ginu'o. 28Mahaya i kapulsanan-na paglupig si mga Hebro si pagparapamasusuhay-na atubang si mga a'a pina'agi si pagparapamatu'ud-na tikang si Kasuratan nga gana' na la'in Tinu'inan Mannanalwas kon ma'in hamok si Jesus.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index