Search form

Mga Buhat 21

I Pagpada'iray-na kas Pablo

si Jerusalem

1Pakahuman kami' si maliyat pagkurupkupay, pataliwan kami' ngan patalabok diritso pan isla Cos. Ka'asumuhan, pada'iray kami' si isla Rodas ngan tikang ari agdiritso i biyahi kami' pan syudad Patara. 2Aka'ukasyon kami' paraw ari nga tikatba pan prubinsya Fenicia, sanglit amanakay kami' ngan pataliwan. 3Pakapantaw kami' si isla Cipre, pa'agi kami' si banda timugan sito, ngan agdiritso kami' pakatba pan prubinsya Siria. Padu'ong kami' ari si syudad Tiro, kay tidiskarga i nagsakayan kami'. 4Aniya' sabagatan kami' mga inadalan ari, ngan ag'istar kami' adda duminggo si mga iya. Pina'agi si paggiya-na si Espirito agparasagdunan-na mga iya si Pablo nga ga'i agpadayon pan Jerusalem. 5Pero kahuman si pagdiskarga ari, agdisidir kami' pagpadayon gihapon si biyahi. Sanglit agpamaya' si kami' pagawas si syudad i dimu'an inadalan huwang i mga alla-na pati' i mga dadi'-na. Mangno agpanluhod kami' ari si baybayon pagpangadyi'. 6Kahuman si pagsisararit-saritay kami', amanakay kami' si paraw ngan agpamalik may mga iya.

7Tikang si Tiro, agpadayon kami' pagpalayag ngan padu'ong ari si syudad Tolemaida. Sapangumustahan kami' ari i mga kabugtu'an si pagtu'o, ngan akahuwang kami' si mga iya adda allaw. 8Aglarga kami' ka'asumuhan ngan anakka ari si syudad Cesarea. Aka'istar kami' si ruma'-na kas Felipe nga parapasamwak si ga'i pa magpanutu'o. Addangan to iya si makanaynayan I Pitungan. 9Aniya' patangan dangkanda-na nga agparapamahalling si makigpasumat-na si Diyos.

10Kahuman si pira allaw ari, padalugdog man prubinsya Judea si paragsumat Agabos.+11Si panungbalay-na si kami', ag'ala'-na sito i paha-na si Pablo, ngan agpagapus-na mismo si tamburu'-na pati' si kitid-na. Amahalling to iya, “Yayto i allingun-na si Espirito Santo: ‘Garapusun-na si mga Hebro ari si Jerusalem i tagtawa' sito paha pariho sito kamutangan. Papa'intrigahun-nay to pada'iray si mga ma'in Hebro pagpakastigo.’”

12Si pakabati' kami' sinan, aniya' magpakapanangis ngan agparapangaguy-agoy kami' si Pablo nga ga'i iya pan Jerusalem ngan da'ito liwat sito i sagdun-na si mga sunsari'i. 13Mangno anaruman dina si Pablo, “Ay kay agparapandinamag kam ngan agpaluya-bi i kasing-kasing-ko? Andam ako ma'in hamok si pagpagapos, pero hasta si pagpakamatay ari si Jerusalem tungod si pag'aku'-ko si arun-na si Ginu'o Jesus.” 14Ngan ga'i namay gayod iya akapinahan, pamahuway kami' ngan agpaminugad, “Tuman-na si Paragdalom i katuyu'an-na.”

15Kahuman sinan, agtima kami' si mga barawahon ngan agpamasagka kami' pan Jerusalem. 16Aniya' mga inadalan nga mga taga sunsari'i si Cesarea magpamaya' si kami' ngan magtuttot si ruma'-na si Mason kay ari kami' ti'istar. Taga Cipre iya nga adda si mga dahulo inadalan.

I Pagbaragat-na

kas Pablo pati' Santiago

ari si Jerusalem

17Si panakka kami' si Jerusalem, agpanginanu-na gayod kami' pahalap si mga kabugtu'an si pagtu'o. 18Ka'asumuhan, palangngan si Pablo pagbagat si Santiago, ngan agpabaya'-na kami' nga dati kahuruwangan-na. Agpanambong i dimu'an mga mahanak si pagtu'o ari. 19Mangumusta si Pablo si mga iya ngan agsa'adda-adda-na pag'isturya i dimu'an nagbuhat-na si Diyos si mga ma'in Hebro nga agpanutu'o na pina'agi si trabahu-na ari si mga lugar-na.

20Si pakabati'-na sinan kas Santiago, agparapandayaw-na i Diyos. Mangno, agpinugad-na mga iya si Pablo, “Bugto' kami' kaw si pagtu'o ngan akatu'anan kaw kon pira i kalabbat-na si igkasi-ta Hebro nga anutu'o na ngan bali ka'istrikto mga iya dimu'an si pagsunod si Bala'ud-na si Moises. 21Agpakasumatan mga iya nga agturu'an-mo pagtalikot si nagturu'-na si Moises i dimu'an mga Hebro nga agpangistar si mga lugar-na si mga ma'in Hebro. Agparapanuru'an-mo kuno' mga iya si ga'i pagpaturi' si mga dadi'-na pati' si ga'i pagsunod si kabatasanan-ta kam mga Hebro. 22Ay sito i angay buruhatun-ta? Sigurado gayod nga pinakatu'an mga iya nga atiya' kaw. 23Sanglit, sunuron waydong kami' to: Aniya' patangan kahuruwangan kami' lalla nga agpana'ad si Diyos. 24Pamabaya'on to mga a'a, ngan huwangin mga iya si mga buruhatun-na basi' anlimpyo kam si pangulawan-na si Diyos. Bayarin i mga gastu-na kay basi' agpakakarisan mga iya. Kon sabuhat-bi nan, agsalli' i isip-na si dimu'an mga a'a ngan agpakatu'anan nga ma'in kamatu'uran mga isturyay to hi'unong si ka'aw, pero agpakatu'anan dina nga agsunod kaw si bala'od. 25Pero parti namay si mga magpanutu'o nga ma'in Hebro, agpanuratan kami' na mga iya si nagkabaragawan kami'. Nagdiri' si mga iya i mga pagkakan nga human na nagpahalad si mga diyus-diyos hasta pa i aniya' laha'-na o ma'in ngani' i tikang si mga hayop nga ga'i nagpalaha'. Nagdiri' liwat si mga iya i pag'ubay si bisan say hamok sasindakan-na.”

26Ka'asumuhan, agpamabaya'-na si Pablo i mga lalla ngan agbuhat-na i kinahanglanon basi' anlimpyo iya si pangulawan-na si Diyos ngan da'inan liwat sinan i nagbuhat-na si mga kahuruwangan-na. Mangno pada'iray iya si templo pagpakatu'an kon ay pitsaha atapos i tala'an kay binuno' sinan allaw i mga papahalarun-na si kada addangan.

I Pagdakop si Pablo

27Ngan tikatapos na i pito' allaw pag'antahak, aniya' mga Hebro tikang si prubinsya Asia magpakakulaw si Pablo ari si templo. Agpugulan-na mga iya si Pablo ngan agpasaramuk-na i magpantarambak ari 28si pagparapanurakaw-na, “Mga a'a-na si Israel, amuliga kam si kami'! Iyay to i lalla magparaturo' si dimu'an mga a'a bisan singnga kuntra si mga a'a-ta, si bala'ud-ta, pati' si pag'ampu'-ta ato sito lugar. Pwira pa sinan, agbawa pa liwat iya mga Griko pada'ito si hawan-na si templo ngan tungod sito akarigsukan i sagrado lugar.” 29Akapinugad mga iya sinan kay ari si syudad, sakulawan-na mga iya nga aghuwang si Pablo si addangan Griko nga taga sunsari'i si syudad Efeso nag'arunan Trofimo ngan gasi-na mga iya nga agpabaya'-nay to si Pablo pada'iray si hawan-na si templo.

30Agsaramulyo i mga a'a si bug'os syudad, ngan agpanlalahi paggubok pan tangnga'. Pakadakup-na mga iya si Pablo, agpangguyud-nay to pagawas si templo, ngan nagsirrahan dayon i pwirtahan-na si kuta'. 31Si pagparamamatay-na mga iya si Pablo, akabantugan i punu'-na si mga taga Roma sundalo, nga bali kasamukan i bug'os Jerusalem. 32Agban'o dayon i puno' pirangan mga sinturyon+ huwang si mga sundalu-na ngan agpanlalahi padalugdog si magpanggubok. Si pakakulaw-na si magpansamok si puno' huwang si mga sundalu-na, agpamahuway to pagpandasok si Pablo.

33Padugok i puno' pagdakop si iya ngan agmando' nga luyu-luyo i pagkadina si iya tangnga' si duwangan sundalo. Mangno amatilaw to si mga a'a kon say si Pablo ngan kon ay i binuhatan-na. 34Pala'in-la'in i sagasud-na si mga a'a, ngan tungod kay ga'i may sa'anda'an-na si puno' i kamatu'uran hi'unong si karibukan, agmando' iya pagbawa si Pablo pada'iray si kuta'-na si mga sundalo. 35Panakka-na si Pablo si talak, ag'u'ura-ura i kasamuk-na si mga a'a, sanglit kinahanglan nagpalangkit iya si mga sundalo. 36Agpamungyod i kalabbatan ngan sigi panurakaw, “Matayu-bi iya!”

Agpahalling si Pablo

si Magtiriripon

Buhat 9:1-22; 26:9-18

37Ngan barawahun-na na kunta' si mga sundalo si Pablo pagpasallod si kuta', amatilaw iya si puno', “Pwidi ba' ako kapaki'isturya si ka'aw?”

Anaruman i puno', “Akapahalling may bali' kaw Grikuhanon. 38Kon sugad ma'in ka'aw i taga Ehipto. Gasi-ko nga ka'aw i magpatikang si saramok ngan kahuman sinan aggiyahan-mo pan disyirto i kwatro mil ribildi si piray ray ta'on.”

39Anaruman si Pablo, “Adda dina ako Hebro, nga taga Tarsos, Cilicia. Addangan ako a'a-na si nasyon Roma tikang si mahaya gayod syudad. Alayon, tugutin ako pagpahalling si mga a'a.”

40Panugut-na si puno', anunggo si Pablo si laktasan ngan aninyas si magpanggubok pagpamingaw. Ngan mamingaw na i dimu'an, amahalling to si mga iya Hebruhanon,

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index