Search form

Efeso 2

I Pag'angkon si Baha'o Kinabuhi'

Pagpaki'adda si Kristo

1Kon parti namay si ka'am, mga minatay na kam siray tungod si pagtalapas-bi pati' pagsala'-bi. 2Da'inan sinan i sagara'an-bi kinabuhi' ngan pagsunud-bi pa si kalibutanon pama'agi ngan da'inan may si pama'agi-na si prinsipi si karat'an ato si ayri palibot si kita kam. Iyay nan i espirito magparadagka si mga a'a nga mga masinupakon. 3Bisan say si kita kam akapariho si mga kinabuhi'-na ngan paghururuwang-ta pa kam si mga iya. Sinan uras, agparapamagusto hamok kita kam si mga sabarawan-na si mga makasasala' kina'iya-ta ngan agbuhat-ta kam kon ay i saruyagan-na pati' isip-na sito kina'iya. Ngan pariho si bisan say, kon nagpata'anan hamok kita, huwang kita kam si mga nagkastigu-na si Diyos. 4Pero tungod si kahaya-na si gugma'-na si Diyos nga panno' si kalu'oy, 5ag'allum-na kita kam huwang si Kristo bisan kon minatay na i mga kina'iya-ta kam tungod si pagtalapas. Ngan si kamatu'uran, pina'agi hamok si mapinalangga'on pagpanginanu-na sanglit kita kam atalwas. 6Pariho si pagbanhaw-na si Kristo agbuwanan-na kita kam si Diyos baha'o kinabuhi' huwang si Kristo ngan pina'agi si pagpaki'adda-ta si iya agpatingpid-na may kita kam si nagtingkulu'an-na sito pagpuno' huwang si iya ari si langitnon ginhadi'an. 7Agbuhat-nay to basi' si mga titakka panahon kinakulawan i gana' kaparihu-na ngan bali pagsangyahan mapinalangga'on pagpanginanu-na. Agpasayud-nay to anan si kadaluman-na si buhat-na si Kristo Jesus para si kita kam, 8kay atalwas kam pina'agi si mapinalangga'on pagpanginanu-na huwang si pagtapud-bi. Ma'in to tikang si kalugaringon pagpaniguro, kundi' rigalu-nay to si Diyos. 9Ga'i to a'angkon pina'agi si mga buhat, ngan tungod sinan, gana' bisan say makapahambog 10kay si kamatu'uran, mismo i Diyos i magtrabaho ato si kita kam. Aghimu-na kita kam nga mga baha'o hinimo dungan si pag'adda-ta si Kristo Jesus basi' agara' kita kam pagtuman si mga mahalap buruhaton nga andang nagplanu-na si Diyos para si kita kam.

Si Kristo

i Magpa'aradda si Dimu'an

11Sanglit ka'am nagpanhinganak nan nga ma'in Hebro, ka'am nga nag'arunan “ma'in tinuri'” si mga magpaminugad nga “tinuri'”, i pagturi' nga buhat-na si a'a, intumu-bi kon ay i kamutangan-bi siray. 12Intumu-bi nga siray bulag kam si Kristo, nagsikway kam si mga a'a-na si Israel ngan gana' kalabtanan-bi si pagkasarabutan nagsa'ad-na si Diyos pada'iray si mga a'a-na. Siray, ag'istar kam ato si kalibutan nga gana' pagla'um-bi ngan gana' sa'urup-urupan-bi hi'unong si Diyos. 13Pero ina'anto, ka'am nga mga matala siray ag'adda na si Kristo Jesus, ngan mamatapit na pina'agi si laha'-na si Kristo.

14Ada'itoy to kay awinan mismo si iya i kamurayaw-ta kam pina'agi si pagpa'aradda-na si mga ma'in Hebro pati' si mga Hebro. Agbungkag-na i partisyon nga makapabulag ngan makapakuntra si duway to. 15Pina'agi si pagsakit-na si puhu'-na, agpara'-na i gahum-na si bala'od pag'uripon, huwang i mga mando' pati' mga kasugu'an, basi' akahimo iya adda baha'o a'a tikang si duway to nga aka'adda huwang si iya. Si da'inan pa'agi, a'angkon i kamurayaw. 16Ngan sapabwilta-na liwat si Kristo ma'in hamok i rilasyun-na si duway to grupo, kundi' sapaduguk-na liwat gihapon mga iya pada'iray si Diyos ato si mahimoy to adda puho'. Ngan pina'agi si kamatayun-na ari si kudos, agpara'-na i nagkuruntrahan-na mga iya siray. 17Pada'ito si Kristo ngan agpasamwak hi'unong si kamurayaw para si ka'am nga mamatala si Diyos siray, ngan para si mga mamatapit andang si iya. 18Ngan aniya' kamurayaw-ta kam, kita kam nga mga Hebro pati' ma'in Hebro kay si Kristo i makapadugok si kita kam dimu'an si Tata' pina'agi si adda hamok Espirito.

19Tungod sinan, ma'in na kam mga dayuhan pati' sampi hamok, kundi' mga kwintado na kam nga mga a'a-na gayod si Diyos nga agkabiriyo' na si dati mga a'a-na ngan parariho kam sakop si ungod panimalay-na. 20Yaynan panimalay nagpasumpay si pundasyon nga iya mismo i mga apostol pati' mga paragsumat-na si Diyos ngan i bato anan si kanto nga nag'alagad-na mga iya, iya si Kristo Jesus. 21Sanglit akapinugad kita nga i dimu'an matiryalis-na si pagtindog ag'adda si iya ngan sigi pupurma hasta nga ahimo adda templo nga sagrado tungod gihapon si pag'adda-na si Paragdalom. 22Ngan da'inan may si ka'am nga ag'adda si Kristo, nagtindog liwat kam basi' ahimo kam pangngingistaran-na si Diyos kon singnga ag'ayop i Espiritu-na.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index