Search form

Efeso 5

1Syimpri bilang mga hinigugma'-na dadi' si Diyos, gana' la'in sahimu-bi kundi' i pag'irog si iya. 2Sanglit pahadi'u-bi i gugma' si bisan ay kiniwa-kiwa-bi pariho si paghigugma'-na si Kristo si kita nga agpatubyan-na i kinabuhi'-na para si kita, bilang masangngit panhahalad nga akalipay si Diyos.

3Pero bisan say si ka'am, kinahanglan gana' makadudahan nga aniya' sasindakan-bi pag'i'u'ubay, o ma'in ngani' nga agparapinsar sinan o bisan hamok akadudahan nga mga bintahuso kam kay gana' sito nga angay para si mga a'a nga nagtagama paghuwang si Diyos. 4Ngan ma'in liwat angay nga agparapahalling kam si mga kinabastusan nan, si mga kinakapayan nan o ma'in ngani' si mga disparati nan. Lugod, kunta' i sapahalling-bi hamok kon ay i nagpasalamatan-bi si Diyos. 5Akasiguro kam nga ma'in papasakupon si ginhadi'an-na si Kristo pati' si Diyos i bisan say nga agpara'ubay si bisan say hamok sasindakan-na o ma'in ngani' i magparapinsar sinan. Ma'in liwat papasakupon i a'a nga bintahuso kay i kabintahuso akaparihoy nan si kabaraw hasta nga day agdiyus-nay to. 6Dakam agtugot nga pabawa kam si kinabubullu'an nan kay tungod sito mga mara'at binuhatan, anakka i kastigu-na si Diyos si mga masinupakon. 7Sanglit dakam agkuntinwar si da'inan klasi mga a'a pagpakulaw si ga'i pagkumpurmi-bi si mga iya.

8Siray, naglandungan pa kam si kalu'uman, pero ina'anto nagsigahan na kam si danta' tungod si pagpaki'adda-bi si Ginu'o. Sanglit kinahanglan nga agkiwa kam bilang mga dadi' si kadanta'an 9kay i danta' agbuwa' si dimu'an mga kahalapan, pagkamatadong pati' kamatu'uran, 10ngan agmatuha kam kon ay i makabuwan kalipayan si Ginu'o. 11Dakam pa'among si mga buhat-na si kalu'uman kay gana' sito mahalap binuwa'-na, lugod kon agbuhat-nay to si la'in, paguwa'u-bi 12kay si kamatu'uran, bisan hamok i pagsabi si mga tinago' buhat bali kammalo', iya pa ba' i pagsupak. 13Pero kinakulawan i dimu'an nagsigahan-na si danta', 14kay i danta' i makapaguwa' nga kinakulawan i dimu'an. Pariho si parahallingon nga agpinugad:

Kallata kam magpamaturi nan,

banguna kam magpakaparihoy nan si mga minatay,

ngan si Kristo i manirak si ka'am.

15Sanglit agmatuha kam si mga kinabuhi'-bi. Dakam ag'irog si mga gana' nan halunggana'-na mga a'a, lugod bilang mga madunong, 16salingabutu-bi nga kinasayuran i kamatu'uran kay agsara i karat'an si ina'anto mga panahon. 17Sanglit dakam hamok agparabasang-basang kundi' manginanuha kam si mga katuyu'an-na si Paragdalom. 18Dakam agpalango+ kay akapatuttot nan dina si ka'am nga alagtok kam si karat'an, lugod agpabagtuka kam si Espirito. 19Kon agbararagaw kam, gamiti-bi si mga salmo, si mga himno nga mga espirituhanon karantahon. Agkantaha kam ngan agpanhimu'a kam mga tuno nga kinasing-kasing gayod para si Ginu'o. 20Agpasalamata kam pirmi si Diyos Tata' si bisan ay pina'agi si pagtapud-bi si arun-na si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo.

21Kinahanglan kam dimu'an agsi'araku'-aku'ay kon ay i makapabaskog si kada addangan sigon si pagtahud-bi si Kristo.

I Manniniripon Pag'ampo'

i Pinaka'alla-na si Kristo

1Cor 7:1-40; 2Cor 6:14–7:1; 1Ped 3:1-7

22Mga danda, aku'u-bi i pagdalum-na si mga alla-bi, sigon si pag'aku'-bi si pagdalum-na si Ginu'o. 23Kay i lalla i magtakulok si danda, pariho may nga si Kristo i magtakulok si manniniripon pag'ampo' nga puhu'-na, ngan iya mismo i Paragsalbar sito. 24Pariho si pag'aku'-na si manniniripon pag'ampo' si Kristo, kinahanglan may liwat i mga danda ag'ako' si mga alla-na si bisan ay.

25Mga lalla, higugma'u-bi i mga alla-bi pariho si paghigugma'-na si Kristo si manniniripon pag'ampo'. Agpatubyan-na i kinabuhi'-na para si mga iya 26basi' akahugasan mga iya si sala' ngan paglimpya si mga iya pina'agi si pagpatugnob si buwahi'+ pati' pagpamati' si allingun-na. 27I katuyu'an-na nga sapa'atubang-na si iya i manniniripon pag'ampo' nga bali pagbulangga'akan, nga gana' alup-na, ga'i agkuro', ngan gana' ni bisan ay pangundi'an-na kundi' nga diyusnon ngan gana' makabasol. 28Sanglit, kinahanglan higugma'-na si mga lalla i mga alla-na pariho si paghigugma'-na mga iya mismo si mga kalugaringun-na. Bisan say maghigugma' si alla-na, aghigugma' si kalugaringun-na. 29Kay gana' ato a'a nga anguntra si kalugaringun-na puho', lugod agpakakan-nay to ngan agmangnu-na pariho si nagbuhat-na si Kristo si manniniripon pag'ampo'. 30Pariho si pala'in-la'in parti-na si adda puho', da'inan sinan i kamutangan-na si balang addangan si kita kam nga sakop si manniniripon pag'ampo' kay iyay nan i puhu'-na si Kristo. 31Intumu-bi daw i maka'anna' si Kasuratan: “Kinahanglan pa'amban i lalla si tatay-na pati' si nanay-na ngan maki'adda si alla-na basi' mga iya duwangan ahimo na hamok adda puho'.”+ 32Mahayay to sarantupon nga ga'i pa nagpakatu'an siray, pero akasiguro ako nga i nagtukoy sito, iya i kamutangan-na si Kristo pati' si manniniripon pag'ampo'. 33Pero paray to liwat si ka'am. Kinahanglan i lalla aghigugma' si alla-na pariho si paghigugma'-na si kalugaringun-na ngan i danda may kinahanglan agtahod si alla-na.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index