Search form

Efeso 6

I mga Dadi'

pati' i mga Mahanak

Col 3:20-21

1Mga dadi', kinahanglan i pagsunud-bi si mga mahanak-bi nga ag'alagad si pagsunud-bi si Ginu'o kay tama' to buhat. 2“Pa'unrahi-bi i tatay-bi pati' i nanay-bi.” Iyay nan i primiro sugo' nga aniya' huwang sa'ad. I sa'ad, iya nga 3“basi' akuntinto kam si dimu'an tawa'-bi ngan basi' aglanga i mga kinabuhi'-bi ato si kalibutan.”+

4Mga tatay, dakam agpangudyutu-bi i mga dadi'-bi. Lugod, pahaya'u-bi mga iya sigon si pagpamuklat ngan pagswito nga tikang si Paragdalom.

I mga Uripon pati' i mga Amo

Col 3:22–4:1; Tito 2:9-10; 1Ped 2:18-25

5Mga uripon, aniya' mga amu-bi nga magpandalom si pangiwa-kiwa-bi. Kinahanglan i pagsunud-bi si mga iya nga ag'alagad si pagsunud-bi si Kristo. Buhatu-bi nan bawa i pagrispitar pati' i pagtahap nga kinasing-kasing gayod. 6Kinahanglan sunud-bi mga iya ma'in hamok kon awinan mga iya agkukulaw si ka'am para adayaw kam, kundi' agsunura kam pariho si adda uripun-na si Kristo nga agbuhat si katuyu'an-na si Diyos nga kinasing-kasing gayod. 7Agsirbiha kam si mga amu-bi nga maningkarang i kasing-kasing-bi. Paparihu'u-bi nga i Paragdalom mismo i nagsirbihan-bi ngan ma'in i a'a, 8kay akatu'anan may kam nga primyuhan-na si Ginu'o i kada mahalap buhat-na si bisan say, magin uripon o libri.

9Mga amo, trataru-bi i mga uripun-bi sigon si pagsirbi-bi si Ginu'o. Dakam agparapakatalaw si mga iya kay akatu'anan may kam nga i Amu-na mga iya nga Amu-bi liwat, awiray si langit ngan gana' sito pina'urug-na.

I Espirituhanon Pagpakigirra

1Tes 5:4-8; 2Tim 2:1-4

10Aniya' pa adda nga impurtanti papahallingun-ko si ka'am. Pabaskugu-bi pirmi i mga kalugaringun-bi pina'agi si pagpaki'adda-bi si Paragdalom ngan pina'agi si makagagahom kusug-na. 11Pasul'utu-bi i kabug'usan-na si armas nga nagpumwan-na si Diyos si ka'am basi' agpakakaya kam pag'atubang si mga pama'agi-na si Satanas nga bali kalisto pagpirdi. 12Kinahanglan pasul'ut-tay to kam kay i pagpaki'away-ta kam ma'in kuntra si mga a'a, kundi' kuntra dina si mga mara'at espirito ato si kalibutan kon singnga aghadi' i kalu'uman. Aniya' sito mga iya nagpamunu'an-na, nagpandaluman-na, pati' aniya' mga iya gahum-na pag'inantan si mga a'a. Pwira pa si mga iya, agpaki'away liwat kita kam si mga espirituhanon pwirsa nga plos karat'an ari si kalangitan. 13Kon sugad, pasul'uton i kabug'usan-na si armas-na si Diyos, basi' si uras nga angataki i karat'an, ga'i kaw pasibog ngan basi' kahuman si paglupig-mo si kada mag'ataki si ka'aw, akatunggo pa kaw nga andam namay para si tisunod. 14Sanglit si pa'atubang-mo, pasiguruhon nga dati na kaw priparado. Papaha'on i kamatu'uran, pakutamayahon i pagkamatadong, 15ngan pasapatuson i mahalap sumat nga magbuwan si ka'aw si ungod kamurayaw pag'atubang si bisan ay. 16Tamba pa sinan dimu'an, himu'on pannagang i pagtapud-mo kay iyay nan i makaparong si magpangarab-arab burus-na si Satanas. 17Pakalu'on i katalwasan-mo ngan antanin i ispada-na si Espirito nga gana' la'in kon ma'in i allingun-na si Diyos. 18Mangno kon priparado na kaw gayod, mangadyi'a si kada sitwasyon sigon si paggiya-na si Espirito. Himu'on to si dimu'an klasi pangadyi' bawa i pagsangpit si Diyos. Ngan tungod kay sayod kaw si mga pama'agi-na si kuntra-ta, ag'ikmata basi' andam liwat kaw pirmi pagpangadyi' para si dimu'an kaparihu-mo nagtagama paghuwang si Diyos.

19Mangadyi'a liwat kam para si ako nga si kada pagpahalling-ko, buwanan-na ako si Diyos mga allingon pagpakatu'an si tinago' planu-na pati' nga magin pusukado ako pagpakatu'an sinan kay iyay nan i mahalap sumat. 20Nagtu'inan ako pagtunggo para sinan ngan iyay nan i nagrilyusan si ako. Mangadyi'a kam nga magin pusukado ako pagpasamwak sito nga sunod gayod kon ay i tama'.

I Ultimo mga Pangumusta

21Si Tiquico, nga hinigugma'-ta kam bugto' si pagtu'o pati' tangkod rilihugon nga magpaki'adda na si Ginu'o, iya i manumat si ka'am si dimu'an basi' kam akatu'anan kon mati'ay na ako ngan kon ay i nagparabuhat-ko. 22Agpapada'inan-ko iya basi' kam akatu'anan kon mati'ay na kami' ngan basi' amurayaw kam.

23Amalako kami' si Diyos Tata' pati' si Paragdalom Jesu-Kristo nga sa'angkun-na si mga kabugtu'an si pagtu'o i kamurayaw pati' i gugma' bawa i pagtapod si mga iya. 24Amalako kami' liwat nga padayon i mapinalangga'on pagpanginanu-na si dimu'an nga gana' kamatayun-na si mga paghigugma'-na para si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index