Search form

Galacia 2

I Pag'aksiptar si Pablo

si mga Igkasi-na Apostol

1Mangno kahuman si katursi anyos pasagka ako gihapon pan Jerusalem, nga huwang na si Bernabe. Agpabaya'-ko liwat si Tito. 2Pada'iray ako tungod kay agpakatu'an-na ako si Diyos nga kinahanglan ako pada'iray. Agpasayud-ko si mga iya i mahalap sumat nga nagparapasamwak-ko si mga ma'in Hebro. Pero agbuhat-koy to nga sikrito hamok, pina'agi si pagbagaw hamok si mga puno' nga labaw i pagtahud-bi, tungod kay akariman ako nga bangin ga'i mga iya ag'ako' nga ungod tikang si Diyos i nagparapasamwak-ko. 3Pero bisan kon adda Griko si Tito nga huwang-ko, ga'i iya nagturi' bisan aniya' kunta' mag'ubligar si iya pagpaturi'. 4Si kamatu'uran, paluwa' to prublima tungod kay aniya' dati magpakasalakot si magpanutu'o ari nga mga kabugtu'an kuno'. Kundi', i mga tuyu'-na mga iya pagtiktik hamok si kami' nga magpan'adda na si Kristo Jesus hi'unong si pangiwa-kiwa-ta kam bilang mga a'a nga libri si pag'uripun-na si bala'od. Pwira pa sinan, aruyag liwat mga iya pag'uripon kunta' si kita kam. 5Pero ga'i gayod kami' pabawa si pagdaluman-na mga iya basi' ga'i asiyo si ka'am i kamatu'uran nga kina'anda'an anan si ungod mahalap sumat.

6Para namay si mga puno' nan nga labaw i pagtahud-bi kuntra si ako, gana' sinan sapayan-na si ako kay i Diyos ga'i agbasar kon ay i kinakulawan si gawas-na si bisan say aha'a. Si kamatu'uran, gana' mga iya sapatamba-na si mahalap sumat nagpasamwak-ko. 7Lugod, agpan'ako' mga iya nga nagpumwan na si ako i trabaho pagpasamwak si mahalap sumat si mga ma'in Hebro,+ pariho si kamutangan-na si Pedro nga nagbuwanan na si trabaho pagpasamwak si mga Hebro. 8Kay i Diyos nga magkiwa si trabahu-na si Pedro bilang apostol para si mga Hebro, iya may liwat i magkiwa si trabahu-ko bilang apostol para si mga ma'in Hebro. 9Sanglit ngan sapamatu'uran-na kas Santiago, Pedro pati' Juan nga atuman i mga trabaho kami' pina'agi si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos, mismo mga iya nga nagpanhangad pagpuno', agpakulaw si pag'aku'-na mga iya si kami' Bernabe bilang mga ka'aradda-na sito trabaho. Agsarabot kami' nga si Bernabe pati' ako pada'iray si mga ma'in Hebro ngan mga iya may pada'iray si mga Hebro. 10I nagpakibagaw-na hamok mga iya si kami' nga kinahanglan kami' agpadayon pag'intom si mga anggana' ngan si kamatu'uran, andang ako disidido pagbuhat sito.

I Pagsu'it-na si Pablo

si Pedro

11Kundi' kahuman sinan, amisita si kami' si Pedro ari si syudad Antioquia, ngan sasu'it-ko iya kay klarado si kami' dimu'an nga sala' i nagbuhat-na. 12Da'ito sito i mahinabo'. Myintras anakka i mga a'a nagpabawa-na si Santiago, agparapakihuwang dahulo pagkakan si Pedro si mga ma'in Hebro. Pero ngan panakka-na na sito mga a'a, agtikang iya pag'aliyawyaw hasta nga pabulag iya si mga ma'in Hebro. Agbuhat-nay to tungod kay atalaw iya nga aniya' sasabi-na kuntra si iya sito grupo nga magparababawa kunta' pagpaturi'+ si mga ma'in Hebro. 13I ditangnga' mga Hebro angirog si Pedro si pagparapakunu-kuno nga ga'i pa iya maki'adda si magpanutu'o nga ma'in Hebro, ngan hasta si Bernabe abawa sito pagpakunu-kuno.

14Si pakakulaw-ko nga i mga pangiwa-kiwa-na mga iya ma'in sigon si kamatu'uran anan si mahalap sumat, agpinugad-ko si Pedro atubang si dimu'an, “Adda kaw Hebro si laha' pero agara' na kaw si kinabuhi'-na si mga ma'in Hebro ngan ga'i na kaw agsunod si kinabuhi'-na si adda Hebro. Tara', pinapa'i may ina'anto sapirit-mo i mga ma'in Hebro pagsunod si kabatasanan-na si mga Hebro?”

15Mangno agpadayon pagpahalling si Pablo, “Gana' si kita kam nga mamat tikang si mga ka'aha'an nga ignuranti si bala'ud-na si Moises kundi' mga gihebruhi gayod kita kam. 16Pero bisan kon da'inan sinan i ginikanan-ta kam, akasayuran na kita kam nga i a'a ga'i akwinta matadong si pangulawan-na si Diyos pina'agi si pagtuman si bala'od, kundi' pina'agi dina si pagtapod si Jesu-Kristo. Sanglit akabali'aw'awan na kita kam sinan ngan i pagtapud-ta kam anan na hamok si Kristo pariho si pagtapud-na mga iya nga ignuranti si bala'od. Agpabalyu-ta na kam i pagtapud-ta anan si Kristo basi' agkakwirinta kita kam matadong si pangulawan-na si Diyos pina'agi sinan pagtapod ngan ma'in pina'agi si pagtuman si bala'od, kay si kamatu'uran gana' nagkwinta matadong si pangulawan-na si Diyos pina'agi si pagtuman si bala'od.

17“Kon sigi dina kaklaro i pagkamakasasala'-ta kam dungan si pagsasarig-na si nag'anduy-ta nga akwinta matadong si pangulawan-na si Diyos tungod si pagpaki'adda-ta si Kristo, i karuyag sidngon ba' nga si Kristo mismo i mag'aghat si kita kam pagpakasala'? Syimpri ma'in. 18Pero kon pabwilta pa ako pagsarig si pama'agi nga nagtalikutan-ko na, sigurado apara' gihapon i nag'anduy-ko anan si bala'od kay agpamatu'od to mismo nga adda hamok ako parasupak. 19Ma'in kunta' da'inan sinan kay pina'agi si pagsunod si bala'od siray, akawara'an ako pagla'om si gahum-na si bala'od pagtadong si kinabuhi'-ko. I tuyu'-na si Diyos sito, iya nga basi' i bug'os pagla'um-ko pagtadong sito anan hamok si iya. 20I karuyag sidngun-ko nga day nagpapako' na ako huwang si Kristo, sanglit ma'in na ako i magkiwa kundi' si Kristo na dina nga mag'ayop si ako. I kinabuhi'-ko ina'anto agkiwa pina'agi si pagtapud-ko si Dadi'-na si Diyos nga maghigugma' si ako ngan mag'ako' si kamatayon nga para kunta' si ako. 21Sanglit ga'i gayod ahimo nga pasibaya'an-ko hamok i mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos. Pagkagasi-bi ba' nga a'angkon i pagkamatadong pina'agi si pagtuman si bala'od? Kon da'inan sinan, ahimo nga gana' pulus-na si pagpakamatay-na si Kristo!”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index