Search form

Galacia 3

I Magtapod

si Pagkamatinumanon

Ga'i Akatapod si Kristo

Roma 2:17-29

1Mga taga Galacia, gana' daw gayod pamurubu'ut-bi! Say i magpasamok si isip-bi? Ma'in ba' nga hayag gayod i pagpasayud-ko si ka'am hi'unong si kamatayun-na si Jesu-Kristo anan si kudos? 2Intumu-bi daw: Sakarawat-bi ba' i Espirito Santo tungod kay matinumanon kam si bala'od o tungod dina kay aniya' sapakalihan-bi nga agtapuran-bi? 3Gana' ba' gayod pamurubu'ut-bi? Anudok i matadong kinabuhi'-bi ngan pag'ayup-na si ka'am si Espirito Santo. Sanglit, ay i pagla'um-bi nga anmatgas to pina'agi si kalugaringun-bi hamok kapapaniguro? 4Bali labbat i sa'agihan-bi na tungod si mga pagtapud-bi si Kristo. Tara', aruyag ba' kam nga akawang nan hamok? 5Agpumwan-na si ka'am si Diyos i Espiritu-na ngan agparahimo iya si mga makagagahom binuhatan anan si ka'am. Ahinabo' nan ma'in tungod kay matinumanon kam si bala'od kundi' tungod dina kay aniya' sapakalihan-bi nga agtapuran-bi.

6Kulawi-bi daw si Abraham: “Agtapuran-na i Diyos, ngan tungod sinan, sa'angkun-na i matadong kamutangan si pangulawan-na si Diyos.”+ 7Sanglit kunta' sasabutan-bi nga i magpantapod, mga iya i dadi'-na si Abraham. 8Tungod kay agtuyo' andang i Diyos nga kwinta-na matadong i mga ma'in Hebro pina'agi si mga pagtapud-na, agpakatu'an-nay to mahalap sumat si Abraham ngan adday to si mga kada'an gayod nagsa'ad si Kasuratan: “Pamuwanan-ko si mga kabubuwasun-na i dimu'an mga ka'aha'an nga angirog si pagtapud-mo si ako.”+ 9Sanglit i magpantapod akabiyo' si Abraham pag'angkon si kabubuwason tungod kay iya i primiro magtapod si Diyos.

10Bisan say i magsarig si pagtuman si bala'od, agtamtam pirmi si gaba'-na si Diyos kay aka'anna' si Kasuratan: “Akagaba'an i bisan say nga ga'i agpadayon pagtuman si dimu'an makasurat si Libro si Bala'od.”+ 11Klarado nga gana' nagkwinta matadong si pangulawan-na si Diyos pina'agi si pagtuman si bala'od kay aka'anna' mismo ari nga “I a'a nga matadong si pangulawan-na si Diyos pina'agi si pagtapud-na, iya i makaprubitso si ungod kinabuhi'.”+ 12Lugod, i pama'agi-na si bala'od la'in gayod kuntra si pagtapod kay aka'anna' ari nga “I makaprubitso si ungod kinabuhi', iya i a'a nga gana' salaktawan-na pagtuman si bala'od.”+ 13Pero aglukat-na kita kam si Kristo tikang si kastigu-na si bala'od pina'agi si pag'aku'-na nga iya dina i makagaba'an pariho si maka'anna' si Kasuratan: “Akagaba'an i bisan say nga nagbiyat si day sanga-na si kayo.”+ 14Aglukat-na kita kam basi' i nagpumwan kabubuwason si Abraham saprubitsuhan-na may liwat si mga ma'in Hebro pina'agi si Kristo Jesus ngan basi' pina'agi si pagtapod si iya sa'angkun-ta kam i nagpasa'ad nga iya i Espirito Santo.

I Bala'od pati' i Sa'ad

Roma 4:1-25; Gal 4:21-31; Hebro 6:13-15; Sant 2:14-26

15Mga kabugtu'an si pagtu'o, buwanan-ta kam adda halimbawa' nga nagparabuhat-na si a'a. Gana' makatamba o maka'iban si maka'anna' si nagpirmahan na papilis. Iya pa ba' i naghimu-na pa'agi si Diyos pagtapit si iya? 16I mga nagsa'ad ari, paray ray si Abraham pati' si minamat-na. Ma'in i maka'anna' si Kasuratan nga “si mga minamat-mo,” karuyag sidngon malabbat a'a, kundi' i maka'anna' ari nga “si minamat-mo,”+ karuyag sidngon addangan hamok nga iya si Kristo. 17I karuyag-ko nagpasayod si ka'am nga: Aniya' dahulo pagkasarabutan tigpasunud-na si Diyos si Abraham mangno kahuman si 430 anyos, iya na dina nagpumwan i bala'od. Sanglit gana' sito gahum-na pagsalli' si pagkasarabutan ngan pagpara' si sa'ad 18kay kon i kararawatun-ta mahalap kamutangan agdipindi si bala'od, kon sugad ma'in nayto tungod si maka'anna' si sa'ad. Pero agpumwan-nay to bilang rigalo si Abraham tungod hamok si sa'ad.

19Tara' ay may i katuyu'an-na si bala'od? Nagpatambay to basi' aka'alimagmag i mga a'a nga parasupak bali' mga iya ngan aniya' kagamitan-na si bala'od tubtob hamok si pagtakka-na si minamat-na si Abraham. Iyay nan minamat i nagtukuy-na si Diyos ari si sa'ad. Nagparu'do' i bala'od pina'agi si bulig-na si mga anghel ngan pwira sinan, aniya' pa liwat magtangnga' para si mga a'a. 20I magtangnga' nagkinahanglan hamok kon matala i padurudambila', pero ngan pagsa'ad-na si Diyos iya mismo i maglugaring padugok.

21Tara', kuntra ba' i katuyu'an-na si bala'od si mga sa'ad-na si Diyos? Syimpri ma'in! Kon aniya' kunta' klasi si pamala'od nagpumwan-na si Diyos nga akabuwan si ungod kinabuhi', sigurado aka'angkon liwat i a'a si matadong kamutangan pina'agi si bala'od. 22Kundi' aniya' maka'anna' si Kasuratan nga i mga a'a si bug'os kalibutan puro nagpa'uripon si sala' basi' si panutu'u-na mga iya, pinumwan si mga iya i nagsa'ad rigalo para si magpantapod si Jesu-Kristo.

23Antis paluwa' to pagtapod, nag'ingkutan kita si minuklatan-ta pamala'od ngan padayon to tubtob nagpakatu'an i pagtapod. 24Sanglit i bala'od i magtinagal si kita pagpatuttot pada'iray si Kristo para kita nagkwinta matadong pina'agi si pagtapod si iya. 25Ina'anto, tungod kay anakka na i pagtapod, ma'in na kita sakop si pagtinagal-na si bala'od.

I mga Dadi'-na si Diyos

26Ngan puro kam mga dadi'-na si Diyos pina'agi si pagtapud-bi si Jesu-Kristo, 27kay ag'ako' kam nga kinakulawan si Kristo anan si mga kalugaringun-bi ngan pagbunyag si ka'am, tungod si pag'adda-bi si Kristo. 28Sanglit gana' na pagkala'inan-na si Hebro pati' si ma'in Hebro, si uripon pati' si libri, si danda pati' si lalla tungod kay ka'am dimu'an ahimo na hamok addangan+ tungod si dati na pag'adda-bi si Kristo Jesus. 29Ngan tungod kay tawa'-na kam si Kristo, ahimo kam dimu'an i adda mamat-na si Abraham nga mga iridiro sigon si nagsa'ad-na si Diyos.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index